2018

Tariffoppgjøret 2018 i tariffområdet NHO/Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Rikslønnsnemndas kjennelse og gjennomføring av lokale forhandlinger

Etter at Rikslønnsnemda avgjorde det sentrale resultatet av tariffoppgjøret 2018 mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund, skal det gjennomføres lokale forhandlinger i de bedriftene som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527. 

NSF forventer at bedriftene i de lokale forhandlingene gir tilbud om konkurransedyktige lønnstillegg og at det samlede resultat for 2018-oppgjøret tilsvarer den økonomiske rammen i øvrige tariffområder.

De tillitsvalgte får tilsendt nødvendig materiale for å kunne gjennomføre disse forhandlingene sammen med arbeidsgiver i den enkelte bedrift. Medlemmene må henvende seg til sin tillitsvalgt for å få nærmere informasjon.

 

Rikslønnsnemnda besluttet følgende i sak 1/2018:

1.     Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom Norsk sykepleierforbund og NHO/NHO Service og Handel gjøres gjeldende fra tidspunktet for Rikslønnsnemndas kjennelse til og med 30. april 2020 med de endringer som følger av Riksmeklerens møtebok 2018 -003.

2.     Det generelle tillegget på kr 1,30 gjøres gjeldende fra arbeidets gjenopptakelse.

3.     Det generelle tillegget gjøres ikke gjeldende for ansatte som har sluttet i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas kjennelse.

4.     Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endringer, herunder endringer i lønnsgruppeplassering mv. for arbeid utført i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas kjennelse.

 

Resultatet skal gjøres gjeldende for samtlige bedrifter som NSF og NHO har bundet til Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527. Arbeidets gjenopptakelse er 21.11.2018.

Det generelle lønnstillegget er lagt til minstelønnssatsene som fremkommer i tabellen nedenfor og gjelder etter Rikslønnsnemndas kjennelse:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

 Sykepleier

386 710

394 116

406 812

413 510

 Spesialsykepleier

408 928

421 624

454 422

461 122

 Sykepleier med   mastergrad

453 510

463 510

473 510

483 510

  

- Trist at det endte med lønnsnemnd

Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i ettermiddag inn partene i konflikten mellom NHO Service og Handel og NSF og meddelte at Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Etter fire ukers lovlig streik for NSF gjorde NHOs varsel om lockout at situasjonen ble kritisk for liv og helse.

- NHO spiller hasard med pasientsikkerheten

– Lockouten fra NHO er antagelig et lovbrudd som setter pasienters liv og helse i fare. Til syvende og sist er det kommunene og helseforetakene som har dette ansvaret, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Støtteerklæringer til de streikende

Norsk Sykepleierforbund takker for all støtte i den pågående streiken i NHO Service og Handel. Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig. Les alle støtteerklæringene her.

NHO utsetter lockouten til onsdag

Etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) bestred lockout-varselet fra NHO Service og Handel fra tidligere i uken kom et nytt varsel fredag, og lockouten er nå meldt gjeldende for alle NSFs medlemmer fra onsdag.

NHOs lockoutvarsel til sykepleierne er ugyldig

NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven. Riksmekleren har derfor fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen. 

Disse rammes av lockout

65 bedrifter rammes av lockout i NHO Service og Handel.

- Dette er dramatisk

Forbundsleder Eli Gunhild By la ikke skjul på at den varslete lockouten i streiken mot NHO Service og Handel er en sjokkerende utvikling.

Parat ber NHO trekke varsel om lock out

Norsk Sykepleierforbund er i en lovlig arbeidskonflikt med NHO Service etter ikke å ha kommet til enighet med årets tariffoppgjør. Torsdag sendte NHO varsel om lock-out. Parats landsmøte går i rette med NHO, og ber arbeidsgiverorganisasjonen trekke varselet om lock-out.

NHO kan ikke drive helsetjenester

–  I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam, gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

– NHO ber om regjeringens hjelp til å holde sykepleierlønna nede

Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at NHO Service og Handel nå truer med lockout mot sykepleierne ved sine bedrifter. – Det er svært alvorlig hvis et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier forbundsleder Eli Gunhild By.