Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø i helsetjenesten

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at kravene i arbeidsmiljøloven blir etterlevd. Samtidig skal helselovgivningen følges. Ansatte har krav på et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø og pasienten/brukeren har krav på forsvarlige tjenester. Lovverkene er sidestilte og utfordringen er å etterleve lovverkene på en måte som tar hensyn både til pasient/bruker og til arbeidstaker.  

Tiltak mot sykefravær og ny avtale om inkluderende arbeidsliv

Partene i arbeidslivet har inngått en ny avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 01.01.2019 til 31.12 2022. IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sysselsettingspolitikken.

Målet er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

 

 

Ny IA-avtale

Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet i dag.

Nye regler mot vold og trusler om vold i arbeidslivet

For å forebygge vold og trusler om vold på arbeidsplassen innføres det nye bestemmelser om dette i arbeidsmiljøforskriftene. NSF har støttet endringen.

Arbeidsmiljø på dagsorden!

Tillitsvalgte er glade for at NSF har satt arbeidsmiljø på dagsorden. Dette er den klare tilbakemeldingen fra 24 hovedtillitsvalgte i kommunesektoren som deltok på NSFs første fordypningskurs i arbeidsmiljø og IA.

Kort om arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 01.03.10. Arbeidsavklaringspenger erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Hvordan forebygge og håndtere trusler og vold på arbeidsplassen ?

Det nettbaserte studiemateriellet "Trusler og vold på arbeidsplassen" - arbeidsbok og veileder er utarbeidet av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i fellesskap, og kan fritt lastes ned til bruk i virksomhetene.

Lenker til forskningsinstitusjoner

En rekke institusjoner publiserer jevnlig forskning på området arbeidsmiljø / arbeidsliv. Her følger en del aktuelle lenker.

Idebanken - Inkluderende arbeidsliv

 

 I Idébanken kan alle som er opptatt av arbeidsmiljø og sykefravær fritt ta ut og sette inn gode ideer, erfaringer og forskningsresultater til bruk i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Idébanken er et virkemiddel for partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter for å formidle ideer og resultater som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

 

Arbeidstilsynets kampanjer: Veileder om arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Veilederen er laget i et prosjektsamarbeid mellom Fellesorganisasjonen for barnvernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, Oslo kommune og Direktoratet for arbeidstilsynet. Prosjektet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet med midler fra ”Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006”.