Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø i helsetjenesten

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at kravene i arbeidsmiljøloven blir etterlevd. Samtidig skal helselovgivningen følges. Ansatte har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø og pasienten/brukeren har krav på forsvarlige tjenester. Lovverkene er sidestilte og det gir selvsagt spesielle utfordringer å etterleve lovverkene på en måte som tar hensyn både til pasient/bruker og til arbeidstaker.  

Ny IA-avtale

Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet i dag.

Nye regler mot vold og trusler om vold i arbeidslivet

For å forebygge vold og trusler om vold på arbeidsplassen innføres det nye bestemmelser om dette i arbeidsmiljøforskriftene. NSF har støttet endringen.

Arbeidsmiljø på dagsorden!

Tillitsvalgte er glade for at NSF har satt arbeidsmiljø på dagsorden. Dette er den klare tilbakemeldingen fra 24 hovedtillitsvalgte i kommunesektoren som deltok på NSFs første fordypningskurs i arbeidsmiljø og IA.

Kort om arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 01.03.10. Arbeidsavklaringspenger erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Tiltak mot sykefravær og ny avtale om inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra.

Partene i arbeidslivet har inngått en avtale - IA-avtalen – hvor målet er å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

Hvordan forebygge og håndtere trusler og vold på arbeidsplassen ?

Det nettbaserte studiemateriellet "Trusler og vold på arbeidsplassen" - arbeidsbok og veileder er utarbeidet av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i fellesskap, og kan fritt lastes ned til bruk i virksomhetene.

Lenker til forskningsinstitusjoner

En rekke institusjoner publiserer jevnlig forskning på området arbeidsmiljø / arbeidsliv. Her følger en del aktuelle lenker.

Idebanken - Inkluderende arbeidsliv

 

 I Idébanken kan alle som er opptatt av arbeidsmiljø og sykefravær fritt ta ut og sette inn gode ideer, erfaringer og forskningsresultater til bruk i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Idébanken er et virkemiddel for partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter for å formidle ideer og resultater som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

 

Arbeidstilsynets kampanjer: Veileder om arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Veilederen er laget i et prosjektsamarbeid mellom Fellesorganisasjonen for barnvernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, Oslo kommune og Direktoratet for arbeidstilsynet. Prosjektet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet med midler fra ”Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006”.