Lønn

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2019 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Mellomoppgjør 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Forhandlingene mellom Spekter og NSF ble avsluttet 08.05.2015.

Hovedoppgjør 2014

NSF og Spekter er ferdige med de sentrale forhandlingene i år og har kommet til enighet om følgende.

Oppgjør 2013

31.05.2013 kom NSF og St. Olavs Hospital til enighet om årets mellomoppgjør for NSFs medlemmer på St. Olavs hospital

Oppgjør 2012

 

Alle medlemmer er sikret en generell lønnsøkning på kr. 12 000,-. De generelle tilleggene er på 2,7 % til alle medlemmer, samt et ytterligere tillegg til ledere og spesialsykepleier/jordmor med 1,5 %. Tilleggene gis fra 1.6.2012.  

 

Mistelønnssatsene er også justert og gjelder fra 1.8. Disse er som følger:

 

2012                      0                            4                          8                       10 

 

Sykepleier          353 000          360 000          372 000       400 000

 

Spes.Spl/jordmor 377 000    387 000         403 000              436 000

 

Dette innebærer at de som ligger under minstelønnssatsene pr 01.08.12 vil bli oppjustert til minstelønn pr. 01.08.12.

 

For de som fikk et 20 årstillegg i 2011 vil en nå kunne oppleve at dette spises opp av årets justeringer og at en vil ligge likt med minstelønn 10 år 2012. 20 årtillegget som ble avtalt i 2011 var et engangstilfelle.

 

For St.Olav ligger tillegg for ubekvem arbeidstid over de satser som i år ble fremforhandlet sentralt.
Se understående artikkel for resultat lønnsoppgjør 2011.

 

Det settes ikke av midler til lokale forhandlinger i år, noe vi beklager sterkt. 

 

Se ellers protokollen i vedlagt lenke:

 

https://www.nsf.no/Content/885129/SPEKTER-v1-Protokoll_A2_NSF_overenskomstomr%E5de_10_12_06_2012.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgjør 2011

Oppsummering resultat fra årets lønnsoppgjør for St Olav Hospital HF og Norsk Sykepleierforbund.
Se vedlagt dokument.

 

 

  • Med virkning fra 01.05.11 gis et generelt tillegg på 2,4 % til alle sykepleiere. Tillegget er et bruttotillegg, Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.
  • Med virkning fra 01.05.11 gis et generelt tillegg på 4,4 % til ledere (herunder seksjonsledere, avdelingssjefer og stabsledere.)

  • Med virkning fra 01.05.11 gis et generelt tillegg på 4,4 % til spesialsykepleier/jordmor med 20 års ansiennitet eller mer.

  • Godtgjøres med kr. 43,- pr. time for ordinært arbeid mellom kl. 00:00 lørdag og kl. 24:00 søndag.

  • Det gis et tillegg på 32 % av timelønn, dog min. kr. 54,- og maks. kr. 72,- for ordinært arbeid som utføres fra kl. 17:00 og til kveldsvaktens slutt, senest kl. 23:00.

  • For stillinger hvor det kreves og / eller anvendes mastergrad gis et tillegg på kr. 20 000,- pr. år i 100 % -stilling. Det skal fremgå av stillingens funksjonsbeskrivelse hvordan mastergraden anvendes.

  • Doktorgradstillegg: Kr. 40 000,- Beløpet skal registreres og synliggjøres som et eget separat tillegg.

  • Individuelle tillegg

Med virkning fra 01.05.11 avsettes en pott på kr. 2 000 000,- (helårsvirkning) til individuell

lønnsvurdering.

Sykepleiere med fagansvar, undervisningsansvar, stedfortrederansvar, ass. seksjonsleder,

Stabsstillinger samt jordmødre skal særskilt vurderes.

Den individuelle vurderingen gjennomføres med utgangspunkt i følgende kriterier:

1. Forhold i stillingen

a. Endring av arbeids- og ansvarsforhold som følge av organisasjonsmessige forhold.

b. Nye prosedyrer eller arbeidsordninger med mer krevende oppgaver.

2. Personrelasjoner

a. Relevant kompetanseheving

b. Jobbutførelse I Arbeidsinnsats

c. Rette opp lønnsmessige skjevheter

d. Generell lønnsutvikling

3. Markedssituasjon

a. Beholde personer med spesialkompetanse som det er vanskelig å erstatte.

4. Likelønn

Endelig avgjørelse om den individuelle fordelingen av potten fattes av arbeidsgiver v/

forhandlingssjef på bakgrunn av begrunnet prioritering fra klinikksjefer /avdelingssjefer/stabsledere

samt uttalelse fra foretakstillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund.


Den individuelle fordelingen skal være avsluttet innen utgangen av september 2011.