Aktuelt

Årsberetning 2018 og Handlingsplan 2019 UNN Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Årsberetning 2018 og Handlingsplan 2019 for NSF UNN er lagt ut til gjennomsyn før årsmøtet. Se vedlegg.

Valgresultat av Hovedtillitsvalgte UNN

Etter avsluttet elektroniske valg er disse valgt for en 2-årsperiode fra 1. mars 2019 til mars 2021:

Nyhetsbrev fra NSF UNN mars 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vi forsøker oss på et nyhetsbrev til medlemmer i UNN. Det inneholder tidsaktuelle tema og lenker til aktuelle avtaler og svar på spørsmål som er gjengangere fra medlemmer. 

Hva er egentlig aktivitetsstyrt/ aktivitetsbasert bemanning og hva skjer på UNN i forhold til dette?

Den 20. februar var saken oppe i styremøtet på UNN. Dette er kopiert fra styresaken om aktivitetsstyrt bemanning:

”Arbeidet med sengetallsreduksjon danner grunnlag for delprosjektet Aktivitetsstyrt

bemanningsplanlegging (ABP) som også skal iverksettes fra 1.4.2013. God aktivitetsplanlegging og arbeidsplanlegging er en av de viktigste lederoppgavene på alle nivå, i samarbeid med medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte. Her dannes grunnlaget for gode pasientforløp, godt arbeidsmiljø og rasjonell bruk av personalressurser, som vil være en knapphetsfaktor framover. En aktivitetsbasert arbeidsplan tar utgangspunkt i det faktiske behovet enheten har, noe som vil variere innenfor døgnet, uken, måneden og året. Det tas hensyn til kjente svingninger i aktiviteten, kjent fravær og kjent resurstilgang, og man får derfor bedre samsvar mellom bemanning og arbeidsoppgaver. Erfaringer fra foretak som har aktivitetsbaserte arbeidsplaner er en reduksjon av overtid, vikarinnleie og ikke minst uforutsette vakter. Dette gir både arbeidsmiljømessige -og driftsmessige gevinster. Arbeidsplanprosessen består av følgende aktiviteter”:

Nedleggelse av somatiske senger i Breivika

Hvorfor skal man legge ned somatiske senger og hvorfor mente NSF at forslagene til styret var for dårlig utredet når vi har vært med i prosessen hele veien? 

Det å være Foretakstillitsvalgt for NSF i hele UNN er en krevende jobb, ikke minst i endringsprosesser. Alle kan vi være enige om at endringer må til etter endringer i samfunn, politiske prioriteringer og endringer i behandlingsmetoder. Men man kan være høyst uenige i hvordan endringer skal skje og ikke minst når. Ofte vil det være umulig å få våre medlemmer i UNN til å enes om en bestemt løsning i omorganiseringsprosesser.

 

Innsparingstiltak vedtatt - Presseprotokoll fra UNN

Det omstridte innsparingstiltaket ble vedtatt på det ekstraordinære styremøtet ved onsdag formiddag. Til tross for protester fra tillitsvalgte og ansatte.
37 sengepostsenger skal i første omgang omgjøres til 30 hotellsenger. Dette vil berøre hele UNN.