Arbeidstid

Om sykepleieres arbeidstid

Arbeidstiden er en viktig del av sykepleiernes arbeidsvilkår. Den enkeltes arbeidstidsordning har innvirkning på helse, styring av privatliv/fritid og den faglige kvaliteten i arbeidet.

  • Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hvordan arbeidstiden kan organi­seres. Disse er basert på kunnskap om effekter for ansattes helse, velferd og sikkerhet. 
  • Reglene for arbeidstid og fritid kan fravikes ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, men loven setter noen ytre rammer for hva en slik avtale kan inneholde.
  • Sykepleiernes arbeidstid er også regulert gjennom ulike bestemmelser i tariffavtaler/overenskomster.
Artikler om temaet

Hefte om årsturnus

Årsturnusplanlegging har blitt mer og mer aktuelt i helsesektoren. Tillitsvalgte utfordres på andre måter å planlegge turnuser på enn tidligere. De må derfor forstå hva dette innebærer for medlemmene.

Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og FO har derfor utarbeidet en veileder om årsturnus og et utkast til en årsturnusavtale, som partene lokalt kan ta i bruk. Målsettingen er å gi råd til tillitsvalgte om forhold knyttet til etablering av årsturnus.

Søknad om bruk av langvakter i turnus – hva må søknaden inneholde?

Arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) åpner for at virksomheten kan inngå avtale med sentral fagorganisasjon om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10. Dette kan bl.a. være aktuelt dersom man ønsker å ta i bruk turnus med langvakter ut over 12,5 timer. Arbeidsgiver som ønsker å inngå slik avtale, må sende søknad til sentral arbeidstakerorganisasjon.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Kalkulator - redusert arbeidstid i tredelt turnus Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble reglene om tredelt turnus implementert i tariffavtalen. I NSFs turnuskalkulator kan du legge inn vaktene i turnusplanen din og se om du har krav på redusert ukentlig arbeidstid i forhold til i dag. Husk at for å bli omfattet av arbeidstidsreduksjonen, må du jobbe minst hver tredje søndag, og ha både dag-, kvelds- og nattevakter i turnusplanen. 

Arbeidstidens lengde

Arbeidsmiljøloven fastsetter at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige 9 timer pr. dag og 40 timer i løpet av sju dager. For arbeidstakere som jobber i skift- eller turnusordninger er den alminnelige ukentlige arbeidstiden kortere. Her finner du hefte om fleksibel arbeidstid.

Daglig og ukentlig fritid og pauser

Mennesket har behov for tilstrekkelig og regelmessig søvn og hvile for å ta seg inn igjen etter en arbeidsøkt. Arbeidsmiljøloven inneholder regler om daglig og ukentlig fritid og hvilepauser i løpet av arbeidsdagen.

Søndagsarbeid

Arbeid på søn- og helgedager er som hovedregel ikke tillatt. Bestemmelsen må ses i sammenheng med reglene om at den ukentlige arbeidsfri så vidt mulig skal omfatte søndag og om rett til fri annenhver søndag.

Nattarbeid

Nattarbeid er i arbeidsmiljøloven definert som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.  Gjennom forskning er det påvist at arbeid om natten kan ha en rekke uheldige helsemessige konsekvenser.

Den gode turnus

Arbeidsmiljøloven formål er bl.a. ”å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon” (Aml § 1-1 a)
Gjennom forskning er det godt dokumentert at turnusarbeid i seg selv representerer en helserisiko. Det er derfor viktig å finne tiltak som veier opp for de negative helseeffektene.

Overtid

Med overtid menes i arbeidsmiljølovens forstand arbeid som strekker seg ut over lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Arbeidsmiljøloven setter klare begrensninger for bruk av overtid. Loven inneholder begrensninger både når det gjelder adgangen til å arbeide overtid og når det gjelder antall overtidstimer.

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Arbeidsmiljøloven § 14-3 regulerer fortrinnsrett for deltidsansatte.

Heftet "Tåler vi turnus" er revidert Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Heftet "Tåler vi turnus" av Magnar Kleiven har i 2017 gjennomgått en fullstendig revidering, og ligger som vedlegg for påloggede medlemmer.

Arbeidstid tredelt turnus

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

Viktig arbeidstidsavtale

Her er detaljene i avtalen som ble inngått fredag mellom NSF og Spekter om arbeidstidsplanlegging ved sykehusene.

Nå er ny arbeidsmiljølov trådt i kraft

Fra i dag trer de nye endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Her kan du lese hva de betyr for deg.

Hefte - helg og høytid

Her finner du link til heftet "Fritid i forbindelse med helg og høytid". Dette heftet er utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen (FO) med den hensikt å klargjøre regelverket knyttet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid.

Hefte - helg og høytid 2014.pdf

Uønsket deltid - rapporter

Partene ble i tariffoppgjøret 2008 enige om å nedsette et partsammensatt utvalg som skulle vurdere ulike sider av deltid.

Brosjyren ”Fra stykkevis og delt – til fullt og helt!” er laget i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Delta og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Fra stykkevis og delt – til fullt og helt! - partssammensatt utvalgsarbeid i Spekter

Brosjyren ”Fra stykkevis og delt – til fullt og helt!” er laget i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Delta og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

NSFs sommeravtale om utvidet arbeidstid

NSF er opptatt av at ferieavviklingen skal gjennomføres innenfor lov- og avtaleverk. Dette gjelder både krav til faglig forsvarlighet og den enkelte sykepleiers arbeidsmiljø. Dersom virksomheter har problemer med bemanning under ferieavviklingen, kan det inngås en avtale med NSF der sykepleiere frivillig utvider arbeidstiden mot kompensasjon.

Kompensasjon for ubekvem arbeidstid og forskjøvet arbeidstid

Tariffavtalene gir særskilt kompensasjon for å jobbe ut over det som regnes for å være normalarbeidstid. Kompensasjonsordningene er ment å være et slags «plaster på såret» fordi arbeidstakeren må jobbe på ubekvemme tider av døgnet eller på spesielle dager i året da folk flest har fri.