Arbeidstidsavtale med Spekter

Det er viktig å presisere at ordningene er frivillige og målrettede. Tidbank er en frivillig ordning for deltidsansatte om å øke stillingen, eller få full stilling. Det vil si at det er ikke en ordning som alle sykepleiere skal inn i, og siden det er frivillig så kan heller ingen tvinges inn i dette. Dette er et alternativ for deltidsansatte som i dag shopper vakter for å fylle stillingen. Tidbank innebærer en forutsigbarhet i forhold til lønn, også under sykdom og lønnet permisjon. Avtale om tidbank skal inngås med den enkelte sykepleier, og kan også sies opp av den enkelte.

Spekter og NSF er gjennom enigheten omforent  om rammeavtaler og veiledere som vil gjøre det enklere å etablere bemanningsenheter, tidbankordninger og mer langsiktige, forutsigbare og driftstilpassede arbeidsplaner i helseforetakene.

Helseforetak som velger å benytte mulighetene i avtalen, vil kunne høste driftsmessige gevinster i form av mer forutsigbarhet i planleggingen, og også mindre behov for innleie og overtid. Dette er med på sikre bedre kompetanse og kontinuitet i pasientbehandlingen. Med ordninger som bemanningsenhet og tidbank, vil det også være mulig å tilby flere heltidsstillinger.

For sykepleiere som ønsker å gå inn på ordningen med tidbank, innebærer avtalen en økonomisk kompensasjon, alternativt fritid. I ordningen med kalenderplan er sykepleierne sikret fri med lønn på et antall helg- og høytidsdager.