2020 - året som ikke ble som det skulle

Sykepleiernes og jordmødrenes år

I år er det 200 år siden Florence Nightingale ble født og Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 2020 som sykepleiernes og jordmødrenes år. Så godt det har latt seg gjøre har dette blitt markert gjennom året. Vi har vist bredden i sykepleieryrket gjennom 50 portretter av sykepleiere på Facebook gjennom året, og er midt i lanseringen av fantastiske gatekunstverk over hele landet. WHO har bestemt at de forlenger markeringen av sykepleiernes og jordmødrenes år ut i 2021.

Pandemi

2020 ble ikke sånn som vi hadde sett for oss. Spørsmålet blir om de erfaringene vi tar med oss nå gjør at 2021 eller 2030 blir så bra som de kan? Årene som kommer blir bedre og det blir enklere å komme seg gjennom den tiden vi er i nå, hvis vi begynner å snakke om hva vi skal bruke den «nye framtiden» til, skrev forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen 25. mars 2020.

Gjennomslag for covid-19 som yrkessykdom

NSF fikk gjennomslag for kravet om at alvorlige følger av covid-19 skal kunne godkjennes som yrkessykdom. Det var viktig fordi vi sto ovenfor en sykdom vi visste lite om, men som vi så at enkelte ble livstruende syke av. Etter hvert har vi også sett at noen har fått langtidsplager etter å ha hatt sykdommen covid-19, såkalt long-covid. Yrketutøvelsen har gjort oss mer utsatt for smitte. 

Tariffoppgjøret 2020

Tariffoppgjøret 2020 har også vært preget av koronaen. Først ble tariffoppgjørene utsatt og så satte nedgangen i økonomien en betydelig lavere ramme for oppgjørene enn vi hadde forberedt oss på. Resultatet står på ingen måte i forhold til verken forventningene eller innsatsen hos våre medlemmer. I en situasjon med mangel på sykepleiere er det særdeles viktig å beholde og mobilisere de vi har, samt ha vilkår som bidrar til å rekruttere nye inn i yrket.

I KS sa medlemmene i uravstemningen et tydelig nei til resultatet. Vi måtte utsette meklingen i høst på grunn av det økte smittetrykket i helsesektoren. Mekleren har kalt partene inn til tvungen mekling på nyåret, 5. og 6. januar. Kommer vi ikke til enighet vil våre medlemmer i kommunal sektor (KS) være i streik fra morgenen 7. januar. Tariffoppgjøret med NHO er også utsatt til over jul.

Sak til Høyesterett

Høyesterett skal til våren avgjøre om Grefsenhjemmet ensidig kunne sette forbundets medlemmer ned i lønn etter at virksomheten meldte overgang fra Virke til NHO.

Arbeidsgiver adgang til ensidig å forringe arbeidsvilkårene berører alle organiserte arbeidstakere. Derfor har nær 600 000 medlemmer av NSF, Fagforbundet og Parat stilt seg bak søksmålet til de ti sykepleierne.

Street Art

I 2019 bestemte vi at vi skulle markere 2020 med gatekunst i samarbeid med kunstnerne i Piece by Piece. Så langt har fire bilder blitt avduket og hvert enkelt bilde forteller en historie. Til sammen er det åtte kunstverk av sykepleiere som har vist mot, stått i stormen, gått foran, vist faglighet, dugelighet og dedikasjon til yrket. Et niende verk vil avdukes på Sykepleierkongressen i desember 2021.

Nordisk sykepleiersamarbeid feirer 100 år

I det samme året som sykepleiernes og jordmødrenes år markeres, feires også 100-årsjubileum for Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN). I den forbindelse ble det gitt ut et magasin som forteller om samarbeidet nå og da. Du kan lese magasinet her.

100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie

Etter press og påvirkning fra NSF opprettet helseminister Bent Høie 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie.

– NSF er svært fornøyd med at helseministeren tar tak i denne situasjonen og oppretter 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Norge har ikke den nødvendige intensivkapasiteten og uten nok intensivsykepleiere er det ikke mulig å øke kapasiteten på en kvalitetsmessig god måte. Vi mener det er riktig og nødvendig at helseregionene utreder det fremtidige behovet for intensivkapasitet, og styrker arbeidet med å beholde, rekruttere, mobilisere og utvikle intensivsykepleiere i sykehusene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i den forbindelse.

Kommunene får kompensert 7,3 milliarder kroner

Sammen med andre organisasjoner har NSF presset på for at kommunene skal få en kompensasjon knyttet til merutgifter i forbindelse med pandemien.

– Dette er veldig positivt og riktig. Og vi må benytte denne muligheten, ikke bare til brannslukking, men sikre velferden og beredskapen for befolkningen i årene som kommer sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i den forbindelse.

Gjennomslag for jordmødrene

I forbindelse med statsbudsjettet fikk Jordmorforbundet og NSF sikret viktig gjennomslag for økning i øremerkede midler til flere kommunejordmødre.

– Vi er veldig fornøyde med økningen, det var nødvendig, sa Hanne Schjelderup leder for Jordmorforbundet NSF, da det ble klart.

Retten avviste søksmålet mot sykepleie

Rettssaken kom til etter at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling ved nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet. Sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda som i fjor ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold nektet å rette seg etter vedtaket og saksøkte sine egne sykepleiere.
NSFs advokater fikk sykehusets søksmål avvist. Det innebærer at nemdas vedtak om at de fire sykepleierne hadde fortrinnsrett blir stående. Krav om erstatning og dom for økt stilling skal behandles i februar.

Les mer her:

https://www.nsf.no/nyheter/arbeidstid/fullt-medhold-saksokte-sykepleiere https://www.nsf.no/nyheter/arbeidstid/stotte-til-de-saksokte-sykepleierne

Viktig gjennomslag for bedre fødselsomsorg

Jordmorforbundet NSF har lenge varslet om at jordmødre opplever økt belastning på jobb. Dette er en konsekvens av sterk sentralisering av fødetilbudet uten tilstrekkelig oppbemanning på få gjenværende fødeenheter og en fødepopulasjon som er eldre enn tidligere og opplever flere helseutfordringer.

– Vi er svært fornøyde med at helseminister Bent Høie nå gir tydeligere signaler til sykehusene om å prioritere fødselsomsorgen. Dette er et gjennomslag for oss, sa leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen da de uttalte seg i saken.

Store endringer i organiseringen av Norsk Sykepleierforbund

I november 2019 vedtok landsmøtet en endring i organiseringen av fylkesleddet i NSF. De tidligere 19 fylkesledd er i 2020 derfor blitt redusert til 11. På grunn av smittevernreglene har det ikke vært mulig å arrangere fylkesmøter som vanlig, i stedet har det vært digitale valgmøter der nye fylkesstyrer har blitt valgt. Fordi fylkene ble større og antall styremedlemmer ble litt færre, så vedtok landsmøtet også at alle fylkesledd skal ha en frikjøpt nestleder i tillegg til frikjøpt leder.

I Troms og Finnmark og i Viken er det på grunn av størrelsen to frikjøpte, likestilte nestledere. Det har vært utfordrende for mange å tre inn i nye verv i en situasjon der organisasjonen og samfunnet ikke fungerer som vanlig, men det har blitt gjort en imponerende innsats i alle fylker av de nyvalgte. Gratulerer med vevet til alle i fylkesstyrene og takk for at du stiller opp!

Utsatt Sykepleierkongress

På grunn av pandemien kunne vi ikke gjennomføre Sykepleierkongressen som planlagt i 2020. Kongressen er utsatt til desember 2021, men vi gjennomførte og markerte NSFs stiftelsesdag 24. september. Her kan du se og høre forbundslederens åpningstale.