Påskeferie i pandemi-tid?

Påskeliljer

Reglene for dette er de samme som ellers, men med en pandemi som enda ikke vil slippe taket, er det mange steder større sannsynlighet enn vanlig for at ekstra innsats kreves for å holde hjulene i gang.

Hva gjelder?

Overtid eller merarbeid:

Kun der det oppstår et «et særlig og tidsavgrenset behov» vil dette kunne pålegges. Typisk vil dette være uforutsette hendelser eller (syke)fravær blant arbeidstakerne som medfører fare for driftsproblemer, fare for pasientsikkerheten eller uventet arbeidspress – slik som en bølge av innleggelser i områder med høyt smittetrykk. Les mer om overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidstid.

Ferie:

Innvilget ferie kan i særskilte tilfeller endres, men kun "når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder". Vilkårene er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om disse er oppfylt, men koronasituasjonen kan være et slikt vilkår. Tilbakekall fra ferie skal unngås, og kan kun aksepteres der dette er helt nødvendig av hensyn til liv og helse.
Les mer om ulike spørsmål rund ferie og korona eller generelt på våre sider om ferie.