Bistand

Ny strategi for NSFs bistandsarbeid

Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre har vedtatt ny strategi for bistandsarbeidet i perioden 2018-2023.

NSF søker Norad om ny samarbeidsavtale

NSFs forbundsstyre har vedtatt at NSF skal søke Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) om ny rammeavtale for sitt samarbeid med sykepleierorganisasjonene i Malawi og Rwanda fra 2019. Den inneværende avtalen om bistandsprosjekter går ut i 2018.

Godt sykepleiersamarbeid i Rwanda

NSF har samarbeidet med Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) siden 2012. Siden den gang har RNMU vokst seg til å bli en av landets ledende fagforeninger.

Sykepleierorganisasjonen i Malawi reddet 339 sykepleierstillinger

Etter en uriktig masse-oppsigelse av over 300 sykepleiere, har stort påvirkningsarbeid og trykk fra sykerpleierorganisasjonen i Malawi ført frem: De 339 oppsagte sykepleierne er igjen ansatt. Ytterligere 336 helsearbeidere har blitt ansatt som følge av arbeidet til NONM i denne saken. En svært stor og viktig seier!

Bedre systemer på plass hos NSFs partnerorganisasjoner

Granskningsrevisjoner hos NSFs partnerorganisasjoner i Rwanda og Malawi er gjennomført og nå jobbes det med å forbedre rutinene lokalt.

Avslutter samarbeidet i Uganda

NSF avslutter sitt samarbeid med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) i Uganda. Bakgrunnen for beslutningen, som ble tatt av NSFs forbundsstyre, er at regnskapet for 2017 viser betydelige avvik blant annet i form av udokumenterte kostnader. 

Mislighold av tilskuddsmidler

Det er avdekket mislighold av tilskuddsmidler i NSF sin partnerorganisasjon i Uganda. NSF ser svært alvorlig på dette, og anser det som et klart tillitsbrudd. 

Fornyet støtte til NSF sitt bistandsarbeid!

Visste du at du gjennom medlemskontingenten din er med på å støtte utviklingen av fire afrikanske sykepleierorganisasjoner? NSF har gjennom flere år hatt avtale med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) om å styrke sivilt samfunn i Afrika. Forrige avtale gikk ut i 2015, og NSF måtte derfor søke om ny avtale.

Nettverksmøte for sykepleierfagforeninger i sørøst-Afrika

Over 20 presidenter, generalsekretærer og andre medarbeidere fra hele åtte ulike sykepleierfagforbund i sørøst-Afrika var samlet til faglig nettverksmøte i regi av NSF i november 2015.  

Sterkere stemme for våre afrikanske kolleger

En sterkere stemme for afrikanske sykepleiere vokser frem. NSF spiller en betydelig rolle i å bygge sterke, bærekraftige sykepleierorganisasjoner i det sørøstlige Afrika.