EU / EØS

Viktig europeisk samarbeid

På nordisk, internasjonalt og spesielt på europeisk nivå fattes det beslutninger som har betydning for NSFs prioriterte satsningsområder i Norge. EU er en viktig premissleverandør for vårt arbeid, og påvirker oss direkte gjennom EØS-avtalen. NSF jobber derfor målrettet med politisk arbeid innen helse- og sosialområdet i EU/EØS.

NSF er medlem av en rekke organisasjoner på europeisk nivå. Her bidrar vi til påvirkning og informasjonsutveksling.

NSF møtte OECDs helsekomite

NSF-leder Eli Gunhild By har sammen med fag- og helsepolitisk avdeling vært i Paris for å møte helsekomiteen i OECD. Temaet var blant annet OECDs nye rapport, som gir råd om hvordan kommunal helse- og omsorgstjeneste i Norge bør utvikles.

Grenseløst samarbeid i Europa

Forbundsleder Eli Gunhild By deltok nylig på EPSU-kongressen, hvor hun presenterte NSFs arbeid med likelønn. EPSU er den europeiske alliansen for stats- og kommuneansatte, som representerer mer enn 8 millioner medlemmer i offentlig sektor i Europa.

Likestillingspakt i EU

EUs ministerråd vedtok dagen før den internasjonale kvinnedagen en egen likestillingspakt som skal gjelde helt fram til 2020.