Fag og forskning

Vil du hjelpe studenter?

Forskning driver faget vårt fremover.  Jordmorforbundet vil her samle aktuelle forskningsprosjekter fra studenter som jordmødre kan bidra i.  Først ut: Er du kommunejordmor? Jordmødrene Silje Espejord, Sonja H. Auberg og Trine K. Kvitno skal forske på kommunejordmødres erfaring med omsorg for sårbare gravide.  Her finner du informasjon og link til undersøkelsen: 

Helsedirektoratets Webinar 11. mai om svangerskapsomsorgen

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Norsk forening for allmennmedisin, Jordmorforbundet og Dnj inviterer til webinar for jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskaps- og barselomsorg 11. mai kl 14.00 – 15.30.

Nasjonal veileder: Håndtering av gravide med mistanke om eller påvist Covid19

Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening bestående av fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). De har også innlemmet anbefalinger utarbeidet av nyfødtleger i samarbeid med FHI.

Hjemmefødselstilbudet i koronatider

Jeg ønsker å dele noen tanker jeg har som jordmor utenfor institusjon i disse tider. Jeg har jobbet som jordmor i 20 år. De siste 10 dagene har jeg fått mange henvendelser fra kvinner som ønsker hjemmefødsel. Jeg vet det er mange jordmødre rundt om i landet som også har blitt kontaktet.

Artikler og forskning om Covid-19 forløp hos barn

Jordmorforbundet samler nyhetsartikler og forskning om Covid19 forløp og barn slik at du kan holde deg oppdatert.

Jordmorforbundets kvinnehelse seminar!

10.4.19 samlet Jordmorforbundet 30 jordmødre fra kommuner og sykehus i hele landet, som jobber med eller skal i gang med arbeid rundt kvinnehelse/prevensjon/celleprøver.  Flotte foredrag og en engasjert forsamling gjorde dagen svært vellykket.

Sutureringskurs for jordmødre

Denne uken har Jordmorforbundet NSF i samarbeid med GynZone arrangert sutureringskurs for jordmødre og jordmorstudenter, i Oslo. Fokuset på å forebygge fødselsrifter er stort i Norge, og Jordmorforbundet ønsker å bidra til at jordmødres kunnskapsnivå og kompetanse øker på dette området.

Jordmorforbundet holdt tale på Stortinget for SVs stortingspolitikere og rådgivere

SV ba om møte med Jordmorforbundet på grunn av en rekke presseoppslag der forbundet har rettet søkelys på dagens utfordringer i fødsels- og barselomsorgen. Jordmorforbundet la vekt på bemanningsutfordringer, økonomiske kutt på bakgrunn av finansieringsmodellen til foretakene, nedleggelser av fødetilbud og utfordringer jordmødre nå møter med omlegging av finansiering av følgetjenesten i vårt innlegg på Stortinget.

Kurs for jordmødre i foreskrivning og administrasjon av langtidsvirkende prevensjon

Kurset er et tilbud til jordmødre og helsesøstre som ønsker praktisere innsetting av p-stav og spiral. Det forutsettes at deltaker bidrar videre i opplæring av jordmødre og helsesøstre etter at praksiskravet er oppfylt. Kurset arrangeres ved Universitetet i Stavanger i uke 8, 2019.

Elektronisk helsekort for gravide

Jordmorforbundet NSF i møte med direktoratet for e-helse for å gi innspill til anbefaling om videre arbeid med elektronisk helsekort for gravide.

De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis!

Det har vært viktig for Jordmorforbundet NSF å få fram realitetene med korrekte tall for antall transportfødsler i Norge. Helseministeren og myndighetene har operert med helt andre tall enn de Jordmorforbundet NSF har funnet i Medisinsk Fødselsregister (MFR).

 

Helsedirektoratet utreder en bindende bemanningsnorm for jordmødre i helsestasjon- og kommunehelsetjenesten

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, og helsestasjonstjenesten.

NSF har vært på studietur til Sverige for å se på den svenske mødre-, barne- og familiehelsemodellen

Hanne Schjelderup leder jordmorforbundet NSF, Hanne Graarud Steien prosjektleder Jordmorsatsningen og seniorrådgiver Marit Stene Severinsen dro på studietur for å se på den svenske mødre, barne- og familiehelsemodellen, hvordan den er finansiert og høste erfaringer knyttet til dagens situasjon.

Jordmorforbundet NSF dokumenterer mangelfull oppfølging av faglige kvalitetskrav i fødselsomsorgen

Helseminister Bent Høie støtter Jordmorforbundet NSF i at det er nødvendig med dokumentasjon av at kvalitetskravet om en til en omsorg av jordmor til fødende fødende følges opp av helseforetakene. Helseministeren oppfordrer jordmødrene til å dokumentere avvik ved brudd på kvalitetskravet for en trygg fødselsomsorg.

Ny tid - Nye roller! Jordmorforbundets fagkonferanse

Mandag 26. september 2016 arrangerte Jordmorforbundet NSF, prekonferanse før Sykepleiekongressen 2016 med samme navn. Arbeidsgruppen samlet relevante foredragsholdere og tilbakemeldingene fra deltagerne tyder på en svært vellykket dag, spekket med jordmorstoff.

Felles Workshop for jordmødrene og helsesøstrene i NSF

23. og 24. mai ble det arrangert workshop med tittelen "Sammen er vi gode", for jordmødre og helsesøstre i NSF, samt noen inviterte barnesykepleiere og sykepleiere innen psykisk helse og rus.

 

Ultralyd kan være årsak til at gutter blir venstrehendte

Fem forskjellige studier har vist det er høyere forekomst av venstrehendte gutter blant de som hatt en eller flere ultralyder i svangerskapet, sier professor i fødselshjelp og fagdirektør i Helse Midt-Norge, Kjell Åsmund Salvesen, til TV 2. 

 

ExtraStiftelsen; søk midler til helseprosjekter og utviklingsprosjekter (FoU) gjennom LUB

Nå har ExtraStiftelsen lyst ut en ny pott med midler til helseprosjekter og til prosjekter som går inn i den nye ordning deres, kalt Utvikling. Formålet med denne nye ordningen er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordningen har også en helt ny måte å søke midler på: 15. september er det frist for en kortfattet skissesøknad, de beste skissesøknadene inviteres deretter til å levere full søknad, med frist 15. desember. Mer informasjon fra ExtraStiftelsen finner du her

Fødetilbud og barselomsorg på dagsorden i Stortingets spørretime

Bare en av ti kvinner får hjembesøk av jordmor innen tre dager etter hjemkomst. Barselomsorgen er et av spørsmålene som debatteres i Stortingets spørretime onsdag 22. februar. Jordmødrene i NSF har gjennom flere år dokumentert konsekvensene av nedbyggingen av fødetilbudet og mangelfull barselomsorg til familier og deres nyfødte barn.

Senterpartiet inviterte Jordmorforbundet NSF til helsedebatt på Stortinget

Jordmorforbundet NSF leder Hanne Schjelderup-Eriksen holdt innlegg på Stortinget 6. juni om utfordringene for jordmortjenesten både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Presidenten for Den Norske Legeforening, lederne for Sykepleierforbundet og Fagforbundet deltok også med innlegg og innspill i helsedebatten.

Jordmorforbundet NSF drøftet framtidens jordmortjeneste i Helse- og Omsorgdepartementet

I møtet ønsket vi tilbakemelding på hvordan punktet i regjeringserklæringen om å styrke den kommunale jordmortjenesten blir fulgt opp.

Jordmorforbundet NSF representerte landets jordmødre på EFNNMA og WHO møte

Jordmorforbundets leder Hanne Schjelderup-Eriksen har sammen med nestleder i NSF Karen Bjøro representert landets jordmødre og sykepleiere på møte i European Forum for National Nurses and Midwives Associations og WHO i København i mars 2016.

Jordmorforbundet møter Arbeiderpartiet om jordmormangelen på fødeavdelinger

Leder Hanne Schjelderup-Eriksen og nestleder Trude H. Bjørndalen i møte på Stortinget med Torgeir Micaelsen og Ingvild Kjerhol om bemanningsutfordringer på fødeklinikkene. Jordmorforbundet NSF presiserte i møtet at det må stilles tydeligere krav til foretakene om at de må bemanne opp slik at kvalitetskravene til fødselsomsorgen blir fulgt.

Flere kommuner utnytter jordmødres samvittighet

Jordmødrene ved fødestua i Alta stiller opp ubetalt som bakvakt for hverandre. Et unntakstilfelle, ifølge helseministeren. - Nei, sier Jordmorforbundet NSF. 

Vold mot spedbarn øker dramatisk i Norge!

Antall spedbarn som utsettes for vold i Norge øker voldsomt. Forebyggende tiltak med tett oppfølging av sårbare gravide er nødvendig for å hindre at barn fødes inn i vold.

Øremerking gis til kommuner som kan begrunne at de har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten!

Det øremerkes 128,3 millioner kroner til flere stillinger i helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2016. Her kan du lese Helseministerens brev til landets ordførere om dette. 

Viktig presisering: NSFs landsmøte har ikke vedtatt å fjerne jordmortittel!

Vedtaket i Sykepleierforbundets landsmøte betyr ikke et farvel til jordmor og helsesøster slik Tidsskriftet Sykepleien hevder. Overskriften til Tidsskriftet er altså misvisende. NSF har vedtatt å jobbe for kjønnsnøytrale titler for sykepleiere. Jordmødre er ikke nevnt i ordlyden i vedtaket. 

Jordmorforbundet NSF diskuterer jordmorbemanning med Helsedirektoratet

Jordmorforbundet NSF, ved leder Hanne Schjelderup-Eriksen og nestleder Trude Hartmann Bjørndalen møter Helsedirektoratet Avdelingsdirektør Torunn Jannbu for å legge fram bekymringer om jordmorbemanningen ved landets fødesteder.