Fag

Nordisk samarbeid om sykepleie-etikk

De nordiske rådene for sykepleieetikk treffes hvert år, og denne gangen var det Norges tur til å være vertskap. Den 10. og 11. september møttes alle på vakre og tradisjonsrike Strand Hotel, Fevik.

Støtter en NOU

NSF støtter forslaget om en NOU som bidrag til å utvikle en helhetlig og god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, og ønsker å bidra inn i et evt. utredningsarbeid. 

 

 

Høringsinnspill: gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Sykepleierforbundet (NSF) har avgitt høringssvar til Helsedirektoratet om delrevisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Folkehelse krever modige grep

I den muntlige høringen på Stortinget 9.mai, vektla NSF kampen mot sosial ulikhet i helse. Tidlig innsats for barn og unge, og primærhelseteam var to av tiltakene nestleder Karen Bjøro trakk fram.

Kritisk til forslag fra Stoltenbergutvalget

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er sterkt kritisk til forslagene om at faglig og administrativ ledelse av skolehelsetjenesten skal legges til skoleledelsen, og at plikten til å ha skolehelsetjeneste fjernes. 

Erfaringsutveksling i Afrika

Utdanning for sykepleiere og jordmødre er et aktuelt tema også sør for Sahara.

Ny forskriftsfestet retningslinje for sykepleierutdanning

Fra 2020 skal ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning erstatte dagens rammeplan for sykepleierutdanning. Åtte ulike utdanninger har fått nye retningslinjer.

Bli sykepleier

 Litt informasjon til deg som vurderer sykepleierstudiet. Som sykepleier får du jobbe med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Hva er det sykepleiere kan som ingen andre kan?

Fagsjef Kari Elisabeth Bugge holdt innlegg på Sykepleien sitt debattmøte " Hva er egentlig sykepleie?" i Oslo 11.mars 2019.

Bokasinet med samme navn var utgangspunktet for debatten.

Ny forskrift om pasientjournal er vedtatt – gjelder fra 1. juli 2019

Dagens forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal erstattes av en ny pasientjournalforskrift. Den nye forskriften vil i større grad være tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EUs personvernforordning.

Helseministeren tilfreds med sykepleiernes engasjement for e-helse

- Det er mange piloter i helse- og omsorgstjenesten. Nå må vi få dem til å fly, sa helseminister Bent Høie da han innledet på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse i Lillestrøm 13. februar.