Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Levanger kommune ble tildelt prosjektmilder fra LaH NSF

I desember mottok LaH NSF Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner.
LaH NSF utlyste midler til et prosjekt som skal utarbeide materiell til systematisk bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år. Det kom inn 8 søknader. Levanger kommune ble tildelt prosjektmidlene etter en grundig helhetsvurdering opp mot prosjektutlysningen.

Høringer vår/sommer 2017

Her legges høringer for våren sommeren 2017. Vi er avhengig av innspill fra medlemsmassen for å kunne gi gode høringssvar.

Statistikk for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

KOSTRA-tallene for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2016 er nå klare.

Nye tall fra SSB viser en vekst på 418 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2015 til 2016. Det største veksten er i gruppen "andre sykepleiere", noe som kan tyde på at det utdannes for få helsesøstre og at sykepleiere ansettes midlertidig i helsesøsterstillinger. Det er en liten økning når det gjelder leger og fysioterapeuter også. Det vises ikke i tabellen under for 2016, fordi tallene bare er gjengitt pr.10.000 barn

 

Plikt til samarbeid også fra skolens side

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Forslag til endringer i barnelova og statsborgerlova

Barne- og likestillingsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven. Bakgrunnen for forslaget er at det er særlige identitetsutfordringer knyttet til foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet, og høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

LaH NSF har spilt inn til NSF i saken, du kan lese vårt felles høringssvar her.