Sentralt fagforum

NSF har i dag 35 faggrupper som utgjør Sentralt fagforum (SF). SF skal bidra til å fremme Norsk Sykepleierforbunds overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk. Arbeidet til faggruppene er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet og det bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring.

Sentralt fagforum har et arbeidsutvalg (AU) som har mandat til å behandle saker som angår faggruppene mellom møtene i SF. AU består av leder, nestleder, 1 medlem og 2 vara. AU møtes 8-10 ganger i året og sikrer kontinuitet i SFs arbeid utenom møtene for alle faggruppelederne i Sentralt fagforum.

Siste nyheter fra Sentralt fagforum

Sentralt fagforum utlyser restmidler til fagutvikling 2020

Sentralt fagforums arbeidsutvalg har fordelt midler til fagutvikling og forskningsprosjekter i faggruppene for 2020. Etter fordelingen har vi fortsatt restmidler til gode prosjekter i faggruppene.

Aktivitetsmidler til faggruppene

Sentralt fagforum har fått innvilget midler til aktivitetsstøtte for faggruppene i 2020, et viktig bidrag for engasjement og utvikling i faggruppene.

Webinar i kriseledelse

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse. 

Sentralt fagforum utlyser midler til Fagutvikling 2020

På grunn av Covid19 situasjonen blir tildeling av fagutviklingsmidler utsatt til juni 2020

Ny ledelse i Sentralt fagforum

Edel Bruun Bastøe er ferdig med sin periode som leder for Sentralt fagforum, og Mette R. Dønåsen fra landsgruppen for sykepleierledere tar over ledervervet.