Faglige innspill

Rådet for sykepleieetikk er enige med kong Harald

I nyttårstalen sin snakket kong Harald om helsearbeidere som strekker seg langt hver eneste dag. Lederen i Rådet for sykepleieetikk skriver mer om dette. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/01/kongen-har-rett-helsearbeidere-strekker-seg-lengre-enn-langt-sine 

Kan sykepleiere konstatere dødsfall?

Dette spørsmålet fikk Rådet til behandling - svaret kan du lese her.

https://sykepleien.no/forskning/2018/11/kan-sykepleiere-konstatere-dodsfall

Om tverrfaglig samarbeid

To av Rådets medlemmer skriver om vikrtigheten av Tverrfaglig samarbeid til pasientens bestehttps://sykepleien.no/forskning/2018/01/sykepleierens-kompetanse-er-viktig-i-det-faglige-fellesskapet

Professor Berit Støre Brinckmann til ICN

Medlem i Rådet for sykepleieetikk, professor Berit Støre Brinckmann, skal være med å revidere ICNs code of etics for nurses:

 

https://sykepleien.no/2018/10/norsk-professor-far-pavirke-internasjonalt-etikkarbeid

Når ingen forstår deg ...

... fordypes ensomheten og lidelsen. Medlem i Rådet for sykepleieetikk, Håkon Johansen skriver om kommunikasjon og ensomhet. https://sykepleien.no/forskning/2018/09/nar-ingen-forstar-deg-fordypes-ensomheten-og-lidelsen

Pasienten drar i snoren i ett

Rådet for sykepleieetikks refleksjoner rundt et vrient etisk dilemma - https://sykepleien.no/forskning/2018/06/pasienten-drar-i-snoren-i-ett

Er det en menneskerett å gå til grunne?

Lederen i Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud, skriver om autonomi, moral og umoral i Sykepleien. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/05/er-det-en-menneskerett-ga-til-grunne

Varsling i eldreomsorgen

I Arendal er det varslet fra flere hold om uverdige tilstander i eldreomsorgen. I denne artikkelen fra Sykepleien snakker leder i Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Sveen kjølsrud om varsling og verdighet.

Pillenes pris

Intervju med  med leder av Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud. Sykepleiere må si ifra, og ta en faglig diskusjon med kolleger/legen omkring denne tematikken  

https://sykepleien.no/2018/04/alle-har-et-ansvar-men-hvem-tar-det

Hva gjør du når pasienten nekter stell?

Hvordan man skal ivareta integritet og verdighet hos pasienter som trenger hjelp til personlig hygiene eller andre prosedyrer, men som motsetter seg dette?

https://sykepleien.no/2017/08/slovet-ned-pasienten-utfore-stell

Du bestemmer - eller gjør du det?

Plikten til å redde liv versus pasientens rett til å være medbestemmende kan bringe oss opp i vanskelige etiske dilemmaer. Berit Liland, medlem i Rådet, skriver om medbestemmelse ved kritisk sykdom.

Mene det, ja, men skrive det?

 

Det er språkbruken som overrasker oss, og som vi mener noen ganger åpenbart er over streken, skriver Elisabeth Sveen Kjølsrud om sykepleiere og sosiale medier.

Rådet for sykepleieetikk har i hele sin periode fra november 2015 sett med uro på språkbruken på sosiale medier. Det gjelder generelt, men også for kommentarer som kommer til saker Rådet har gått ut med. Kommentarene kan komme fra sykepleiere.

Les hele artikkelen her: https://sykepleien.no/forskning/2017/03/ekkokammer-

 

Gode karakterer gir ikke alltid gode holdninger.

Av Terje Årsvoll Olsen, medlem av Rådet for sykepleieetikk.

Pedagogiske  metoder bør vurderes for å gjøre etikkfaget relevant og utviklende.

https://www.nsf.no/faglige-innspill/artikkelliste/35466

Robotenes omsorg

Teknologien kan avhjelpe flere av de utfrodringene helsevesenet står overfor fremover men det er mange etiske utfordringer og dilemmaer.

Av Elisabeth Sveen Kjølsrud

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread11635781/

 

Ingen skal dø alene

Rådet for sykepleieetikk er bekymret over at mennesker i livets siste fase kan oppleve å dø alene.

Av Elisabeth Sveen Kjølsrud, Berit Liland og Håkon Johansen

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread11654872/

Student vil ikke servere svinekjøtt

Utdanningen vil unngå at studentene har feil forventninger til hva sykepleiere kan reservere seg mot.

https://sykepleien.no/forskning/2016/06/student-som-ikke-vil-servere-svinekjott

Fysisk helse som etisk dilemma

Har vi som sykepleiere et ansvar for at gapet i levealder mellom alvorlig psykisk syke og resten av befolkningen øker?

https://sykepleien.no/forskning/2016/06/fysisk-helse-som-etiske-dilemma

Helst må du dø mellom kl. 08 – 16, på en vanlig arbeidsdag

Å skulle møte døden er å møte den dypeste form for ensomhet. Det må sikres nærvær helt til døden har funnet sted. Noen verdier er urokkelige og ingen skal måtte dø alene hvis vi kan forhindre det.  Av Berit Daae Hustad

Bilder tatt med mobiltelefon. Juridisk samtykke

I løpet av de siste årene har vi gjentatte ganger i denne spalten tatt opp bruk av mobiltelefon i arbeidssammenheng. Som oftest har det vært uheldige situasjoner men mobiltelefonen er i noen sammenhenger et godt hjelpemiddel, når den brukes med varsomhet og ettertenksomhet.

Samhandlingsreformens inntreden

Rådet har fått en del forespørsler fra sykepleiere, pårørende og andre der de ber om råd angående informasjonsflyt og taushetsplikt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Mange opplever at kommunene er mer pågående enn før og vil ha informasjon om pasienter som tidvis er innlagt i spesialisthelsetjenesten.

Tydelig beskjed om verdighet i Skien

I et intervju med Telemarksavisa sier medlem av Rådet for sykepleieetikk, Lise Gram Dokka, at hun er glad for tydelige beskjed fra kommunalsjefen om at døende i Skien kommune skal ha et godt og verdig tilbud.

Kan jeg være til stede?

Dette debattinnlegget om eutanasi (aktiv dødshjelp) stod på trykk i Vårt Land 8. april 2017. I innllegget drøfter Rådet problemstillinger knyttet til eutanasi.

Veileder om livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende

Papirløse immigranters rett til helsehjelp

Uttalelse fra Rådet for sykepleieetikk om papiløse immigranters rett til helsehjelp

Forsvarlighet

Hentet fra boken Helsepersonelloven av Bente Ohnstad og Anne Kjersti Befring:

Livstestamente

Vil det være til hjelp i livets sluttfase eller er det slik at norsk lovgivning bør endres? Rådet for sykepleieetikk får mange henvendelser fra sykepleiere som ønsker råd om hvordan man kan ivareta eldre pasienter i livets sluttfase på en god og verdig måte. Av Berit Daae Hustad