Landsmøtesaker med endelig vedtak

Her vil ferdigstilte saker publiseres fortløpende.

1 a)  LM-sak Landsmøtesak 1a): Oppnevning av ordstyrere til landsmøtet

1 b)  LM-sak Landsmøtesak 1b): Forretningsorden for landsmøtet 2019

1 c)  LM-sak Landsmøtesak 1c): Godkjenning av innkalling til landsmøtet 2019

1 d)  LM-sak Landsmøtesak 1d): Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen

1 e) LM-sak Landsmøtesak: Forslag til saksliste NSFs landsmøte 5.-8. november 2019

1 f) LM-sak Utkast til dagsplaner for landsmøtet 2019

1 g) LM-sak Landsmøtesak 1g): Oppnevning av tellekomité

1 h)  LM-sak Landsmøtesak 1h): Oppnevning av redaksjons- og vedtektsutvalg

2   LM-sak Landsmøtesak: Beretningen for landsmøteperioden 2016-2019

3   LM-sak Landsmøtesak: OU-prosessen - Framtidig organisering av fylkesleddet i NSF

4   LM-sak Landsmøtesak: OU-prosessen - behandling av vedtekter for valgt modell

4 a)  LM-sak Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon A: Behandling av vedtekter for Fylkesmodellen

4 b)  Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon B: Behandling av vedtekter for Fylkesmodell med delt Viken - saken er strøket

4 c)  Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon C: Behandling av vedtekter for Samarbeidsområder-modellen - saken er strøket

4 d)  Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon D: Behandling av vedtekter for Gjeldende modell - saken er strøket

5   Landsmøtesak: Fremtidig organisering av NSFs lokalledd - landsmøtesak fra fylkesstyret i Østfold -Saken er strøket

6   Landsmøtesak: Fremtidig organisering av NSFs lokalledd - Landsmøtesak fra fylkesstyret i Finnmark - Saken er strøket

7   Landsmøtesak: OU-prosessen og planlagt tidslinje - fra fylkesstyrene i Troms og Finnmark - Saken er strøket

8   LM-sak Landsmøtesak: Revisjon av prinsipprogrammet

9   LM-sak Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - overbygning

9 a)  LM-sak Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak A: Sykepleiernes plass i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene

9 b)  LM-sak Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak B: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten

9 c)  LM-sak Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak C: Utdanning- og forskning, kunnskapsbehov og kompetanseutvikling for sykepleiere og jordmødre

10   LM-sak Landsmøtesak: Overbygning - Arbeidsliv

10 a)  LM-sak Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak A: Sykepleiernes tid er nå

10 b)  LM-sak Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak B: Styrket partsamarbeid for helsefremmende arbeidsmiljø og turnus.

10 c)  LM-sak Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak C: Utviklingstrekk i arbeidslivet i kommende landsmøteperiode

11   LM-sak Landsmøtesak: Gjenvalg av ledelse i NSF Student

12   LM-sak Landsmøtesak: Valgperiode på 2 år for faggrupperepresentant

13   LM-sak Landsmøtesak: Deling av foreldrepermisjon

14   LM-sak Landsmøtesak: OU-prosess i faggruppene

15   Landsmøtesak: Endring av landsmøteperioden fra fireårig til toårig - Saken er strøket

16   LM-sak Landsmøtesak: Satsing på psykisk helse og rus - fra fylkesstyret i Buskerud

17   LM-sak Landsmøtesaksak: Frikjøp av HTV/TV for å utføre oppdrag for organisasjonen

18   LM-sak Landsmøtesak: Utvidet valgperiode for HTV/FTV

19   Landsmøtesak: Endringer i vedtektene §13 forhandlingsapparatet - Uravstemning (FS) - Saken er strøket

20   LM-sak Landsmøtesak: Økonomisk støtte til trommekorpsene - fra fylkesstyret i Oslo

21   LM-sak Landsmøtesak: Oppfølging av LM-vedtak (7/2015) om møtegodtgjørelse for fylkesstyremedlemmer

22   LM-sak Landsmøtesak: Innsatsområder for 2020 - 2024

23   LM-sak Landsmøtesak: Økonomiske prinsipper for kommende landsmøteperiode

24   LM-sak Landsmøtesak: Redaksjonell endring av vedtekter og mindre endringer uten prinsipiell betydning

25   Vedtak sak 25 Valg

26   LM-sak Landsmøtesak: NSFs årsregnskap og årsberetning 2015-2018

27   LM-sak Landsmøtesak: Beretning fra Rådet for sykepleieetikk

28   Politiske uttalelser:

Nei til privatisering.docx

Hent barna hjem.docx

Vil ikke ha luftambulanse på anbud.docx

29   Vedtak sak 29 - Overgangsordning ved fylkesstyrevalget i 2020