Landsmøtesaker med endelig vedtak

Her vil ferdigstilte saker publiseres fortløpende.

1 a)  Landsmøtesak: Oppnevning av ordstyrere til landsmøtet

1 b)  Landsmøtesak: Forretningsorden for landsmøtet 2019

1 c)  Landsmøtesak: Godkjenning av innkalling til landsmøtet 2019

1 d)  Landsmøtesak: Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen

1 e)  Landsmøtesak: Forslag til saksliste NSFs landsmøte 5.-8. november 2019

1 g)  Landsmøtesak: Oppnevning av tellekomité

1 h)  Landsmøtesak: Oppnevning av redaksjons- og vedtektsutvalg

2   Landsmøtesak: Beretningen for landsmøteperioden 2016-2019

3   Landsmøtesak: OU-prosessen - Framtidig organisering av fylkesleddet i NSF

4   Landsmøtesak: OU-prosessen - behandling av vedtekter for valgt modell

4 a)  Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon A: Behandling av vedtekter for Fylkesmodellen

4 b)  Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon B: Behandling av vedtekter for Fylkesmodell med delt Viken

4 c)  Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon C: Behandling av vedtekter for Samarbeidsområder-modellen

4 d)  Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon D: Behandling av vedtekter for Gjeldende modell

5   Landsmøtesak: Fremtidig organisering av NSFs lokalledd - landsmøtesak fra fylkesstyret i Østfold

6   Landsmøtesak: Fremtidig organisering av NSFs lokalledd - Landsmøtesak fra fylkesstyret i Finnmark

7   Landsmøtesak: OU-prosessen og planlagt tidslinje - fra fylkesstyrene i Troms og Finnmark

8   Landsmøtesak: Revisjon av prinsipprogrammet

9   Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - overbygning 

9 a)  Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak A: Sykepleiernes plass i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene

9 b)  Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak B: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten

9 c)  Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak C: Utdanning- og forskning, kunnskapsbehov og kompetanseutvikling for sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre

10   Landsmøtesak: Overbygning - Arbeidsliv

10 a)  Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak A: Sykepleiernes tid er nå

10 b)  Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak B: Styrket partsamarbeid for helsefremmende arbeidsmiljø og turnus.

10 c)  Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak C: Utviklingstrekk i arbeidslivet i kommende landsmøteperiode 

11   Landsmøtesak: Gjenvalg av ledelse i NSF Student

12   Landsmøtesak: Valgperiode på 2 år for faggrupperepresentant

13   Landsmøtesak: Deling av foreldrepermisjon

14   Landsmøtesak: OU-prosess i faggruppene

15   Landsmøtesak: Endring av landsmøteperioden fra fireårig til toårig

16   Landsmøtesak: Satsing på psykisk helse og rus - fra fylkesstyret i Buskerud

17   Landsmøtesaksak: Frikjøp av HTV/TV for å utføre oppdrag for organisasjonen

18   Landsmøtesak: Utvidet valgperiode for HTV/FTV

19   Landsmøtesak: Endringer i vedtektene §13 forhandlingsapparatet - Uravstemning (FS)

20   Landsmøtesak: Økonomisk støtte til trommekorpsene - fra fylkesstyret i Oslo

21   Landsmøtesak: Oppfølging av LM-vedtak (7/2015) om møtegodtgjørelse for fylkesstyremedlemmer

22   Landsmøtesak: Innsatsområder for 2020 - 2024

23   Landsmøtesak: Økonomiske prinsipper for kommende landsmøteperiode

24   Landsmøtesak: Redaksjonell endring av vedtekter og mindre endringer uten prinsipiell betydning

26   Landsmøtesak: NSFs årsregnskap og årsberetning 2015-2018  

27   Landsmøtesak: Beretning fra Rådet for sykepleieetikk