Diabetessykepleieres rolle i primærhelsetjenesten – en kvalitativ studie

Bilde til artikkel

Bakgrunn: Det er forventet at antall personer med komplekse helseproblem i primærhelsetjenesten vil øke i årene som kommer. Dette byr på vesentlige utfordringer når det gjelder å finne gode modeller for organiseringen i helsetjenestene. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvilken rolle diabetessykepleiere i primærhelsetjenesten opplever at de har, og hvordan de erfarer at deres kompetanse blir brukt.