Utlysning av stipend 2019-2020

Medlemmer av NSFs faggruppe for e-helse har mulighet til å søke om stipend for deltakelse på faglige e-helsearrangementer som f.eks kurs, seminarer, konferanser.

Midlene vil fordeles til flere søkere, hvor maksimumsbeløp for tildeling til den enkelte er kr 6000,-.

Søknadsfrist:
20. desember 2019

Søknaden må inneholde opplysninger om:

·         Hva ønskes stipendet brukt til.

·         Program for det aktuelle arrangement (som vedlegg).

·         Kostnadsoverslag.

·         Dato for tidligere mottatt stipend fra NSFs faggruppe for e-helse.

Kriterier:

a) Søker må være medlem i NSFs faggruppe for e-helse og være ajour med medlemskontingenten.

b) Det tildeles ikke stipend til samme person før det har gått 3 år fra forrige tildeling.

c) Arrangementet det søkes stipend til må gjennomføres i 2019/2020.

d) Beslutning om tildeling fattes av styret i NSFs faggruppe for e-helse etter følgende kriterier:
1) e-helserelevans i arrangementets program, 2) loddtrekning ved sidestilte søknader etter punkt 1.

e) Utbetaling skjer etter at kasserer har mottatt bilag for faktiske utgifter i forbindelse med arrangementet.

f) De som tildeles stipend kan bli forespurt om å presentere stoff fra arrangementet i nyhetsbrev/på nettside i samarbeid med styret i NSFs faggruppe for e-helse.

Søknad sendes elektronisk til nestleder av NSFs faggruppe for e-helse v/Cecilie Varsi, cecilie.varsi@rr-research.no.

Vi håper mange vil benytte seg av muligheten! Lykke til!