Fag, utdanning og forskning

På denne siden

Fag

Kongresser og fagmøter

Faggruppen gir kongresstøtte innenfor reglementet til en rekke kongresser, fagmøter og kurs. Det er rom for å søke støtte til kongresser som ikke er nevnt her. Søknader til andre kongresser blir vurdert individuelt og fortløpende. Søknadskjemaer med søknadsfrister og reglement finner du under "Publikasjoner". Under ser du noen eksempler på aktuelle kongresser og fagmøter:

Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi arrangeres hvert år på Lillehammer, i februar. Møtet går over 3 dager med temaer innen medisin og kirurgi, behandlingsmetoder og undersøkelsesteknikker. Årsmøtet med valg avholdes annehvert år (neste gang i 2023) hvor alle medlemmer kan delta. Arrangører for fagmøtet er faggruppens styre. Program legges ut på faggruppens nettside.

Nasjonalt IBD-sykepleiermøte retter seg mot sykepleie til pasienter med Inflammatorisk tarmsykdom. Møtet går over én dag og faggruppen står som arrangør. Nasjonalt IBD møte avholdes dagen før Norsk Gastroenterologisk forening arrangerer sitt IBD symposium og faggruppen anbefaler at man får med seg begge dagene. Program for sykepleiermøtet legges ut på faggruppens nettside.

United European Gastroenterology Week (UEGW) er en konferanse som arrangeres hver høst. Arrangør er United European Gastroenterology Federation. De står for et variert program som er rettet mot  legegruppene innen gastroenterologi. For å ivareta sykepleiernes behov for økt kunnskap og deling av kunnskap gjennom teori og praksis, arrangeres en egen konferanse den uken UEGW pågår. Denne konferansen arrangeres av European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA) i samarbeid med arrangørlandets nasjonale faggruppe. Faggruppens representant til ESGENA er per 2021, Anita Jørgensen.

The European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) avholder sin kongress i februar i en av Europas byer. IBD sykepleierne har da et eget møte, ECCO Nurses Network Meeting, arrangert av Nurses of ECCO (NECCO) som er sykepleiernes europeiske paraplyorganisasjon for nasjonale nettverksgrupper av IBD- sykepleiere. Fagruppens representant til NECCO er per 2021, Hege Ingrid Sydnes.

Scandivaian Association for Digestive Endoscopy (SADE), arrangerer årlig i januar et kurs i avansert endoskopi. De siste årene har sykepleiere og leger hatt et felles program. Kurset består av to deler. En teoretisk del som går over to dager og en praktiske del. Hospiteringssykehus finnes på netttsiden til SADE, eller en kan ta direkte kontakt med de enkelte sykehus. Faggruppens styre velger to representanter som er med i den faglige komiteen. Fagruppens representant til SADE er per 2021, Wenche Brattebø Fenne. 

Fagbladet Gastroskopet

Fagbladet utarbeides av faggruppens redaktører og redaksjonskomité. 

Medlemmer av faggruppen mottar fagbladet tre ganger per år og er en glimrende mulighet til å holde seg faglig oppdatert gjennom fagartikler, referater fra kongresser samt artikler om hva som rører seg innen gastrofaget på landets sykehus.

Medlemskap i faggruppen koster 300 kr per år (du må være medlem av NSF før innmelding i faggruppen) og du kan enten melde deg inn via Norsk Sykepleierforbund sin nettside eller via sms.

Ønsker du å støtte faggruppen uten å være medlem i NSF? Da kan du gjøre det gjennom å abonnere på vårt fagtidsskrift Gastroskopet ved å sende en mail til styrets sekretær. Dette koster 300 kr per år.

Internasjonalt samarbeid

Vi samarbeider med Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE) som arrangerer fellesnordiske kurs innen endoskopi for leger og sykepleiere, og med nordiske og europeiske grupper av sykepleiere innen gastroenterologi. Faggruppen er tilsluttet Society of International Gastroenterological Nurses (SIGNEA).

Utdanning

Søkere til utdanningsstøtte må være medlem i faggruppen. Videre må søker ha tatt imot plass på videreutdanning i klinisk sykepleie - gastrosykepleie, master i klinisk spesialitet i sykepleie med gastrosykepleie som en av spesialitetene eller ved annen relevant master/videreutdanning.

Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen tilbyr følgende utdanninger innen gastrosykepleie:

  • Videreutdanning i gastrosykepleie 60 stp. Søknadsfrist 15.april 2021.
  • Master i klinisk spesialitet i sykepleie med gastrosykepleie som en av spesialitetene. Det blir fleksible løsninger, der en kan ta: Videreutdanning i gastrosykepleie 60 studiepoeng, Masterstudie 120 studiepoeng eller suppleringsopptak for studenter som tidligere har tatt videreutdanningen i gastrosykepleie på 60 stp, og som ønsker å bygge på til en mastergrad, der de kan bygge på med de siste 60 stp. Søknadsfrist 1.mars 2021.

Søknadsfrist for økonomisk støtte til videreutdanningen er 1. februar 2022 (etter fullført første semester). Støtten utbetales deretter etter fullført første semester.

De som har akseptert studieplass på videreutdanning i gastrosykepleie men ikke er medlem av faggruppen fra tidligere, kan melde seg inn i faggruppen før søknaden sendes inn. Søknadskjema med reglement finner du under "Publikasjoner".

Søknader til masterstudier behandles fortløpende og økonomisk støtte utbetales etter fullført første semester.

Forskning

Faggruppen kan tildele stipend med inntil kr 30.000,- til relevante forsknings- og fagutviklingsprosjekter innenfor gastroenterologi. Midlene er avsatt over faggruppens budsjett, samt bidrag fra industrien. Søker må ha vært medlem av faggruppen i minimum 2 år , være á jour med kontigenten og  være i gang med forskningsprosjekt, primært på høyere grad (master, Ph.D, postdoctor). Søknadskjema finner du under "Publikasjoner". Søknadsfrist er 1.oktober.