Faglig og politisk arbeid

Noen av de viktigste sakene vi har fått gjennomslag for

  • 1:1 omsorg til kvinner i aktiv fødsel
  • Jordmorutdanningen har blitt et masterløp
  • Utdanningskapasiteten for jordmødre er økt med en ekstra utdanning fra 2019
  • Øremerkede midler til kommunal jordmortjeneste
  • Viktig gjennomslag i justert oppdragsdokument

Vi er en betydelig samfunnsaktør som får bred mediedekning for viktige jordmorsaker. Akkurat nå jobber vi med mange dagsaktuelle saker som du kan lese om i media, nettsiden vår eller i nyhetsbrev dersom du er medlem. Lurer du på hvordan vi jobber politisk?

Jordmorforbundets innspill til Helsedirektoratet den 28.08.20, om ny vurdering av smittevern for helsepersonell i fødselsomsorgen

Jordmødre er etter vår vurdering i høy risiko for å bli eksponert for Covid-19.

Jordmorforbundet mener at alle gravide og partnere bør testes før fødsel i Norge. Vi mener at jordmødre og leger må få tilgang til å bruke munnbind under all nær pasientkontakt i fødselsomsorgen og tilgang til nødvendig smittevernutstyr ved fødsler. Jordmorforbundet mener at fødselens utdrivningsfase må anses som en situasjon med høyrisikoeksponering for smitte og at personalet må beskyttes deretter, uavhengig av kvinnens smittestatus.

Det har nylig kommet forsøksbaserte evidens som tyder at smitte gjennom luften som deles med en smittet person er mer sannsynlig enn tidligere tenkt. Jordmorforbundet ønsker at FHI kan revurdere deres anbefalinger vedr. spesifikasjonen til type ansiktsmaske som bør benyttes av jordmødre. Jordmorforbundet mener vi må ta nødvendige forholdsregler ved at jordmødre/fødselsleger bruker P3 masker under utdrivningsfasen i fødsel ved koronasmittet pasient på alle landets fødeavdelinger.

Les hele innspillet vårt til Helsedirektoratet her (link kommer).

Svar på Jordmorforbundets innspill om ny vurdering av smittevern for helsepersonell i fødselsomsorgen per 02.09.20.

FHI's data viser at jordmødre og andre spesialsykepleiere i noe mindre grad enn andre sykepleiere er utsatt for å bli smittet av sars-CoV-2 (ikke-publiserte data), selv om det ikke er kjent om smitten har skjedd på jobb eller i fritiden. Dette støtter dagens smittevernråd til jordmødre.

FHI svarer at per i dag er det ikke dokumentert at smitte av sars-CoV-2 kan skje via aerosoler som dannes under en vaginal fødsel. Dette er derfor ikke definert som en AGP (aerosolgenerende prosedyrer). Ved mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte med sars-CoV-2 skal jordmødre bruke personlig beskyttelsesutstyr som alt annet helsepersonell. FHI's vurdering er at det i dag ikke er grunnlag for å endre på rådene for bruk av beskyttelsesutstyr i spesialisthelsetjenesten, men søker som nevnt innledningsvis kontinuerlig ny kunnskap og dokumentasjon.

Les hele svaret fra FHI her (link kommer).