Jordmorforbundet i dialogmøte med oppvekst- og kunnskapsbyråden

Inga Marthe Thorkildsen Oppvekst- og kunnskapsbyråd i Oslo

Foto: Sykepleien

Jordmorforbundet var nylig i dialogmøte med oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marthe Thorkildsen om hvordan dagens covid-19 situasjon har påvirket hverdagen for gravide og barselkvinner i svangerskap- og barselomsorgen, samt kvinnehelsetilbudet og jordmortjenesten ved helsestasjoner i Oslo. I forkant av dette møtet hadde vi god dialog med flere helsestasjoner i Oslo, og fikk svært nyttig informasjon som vi ble videreformidlet både skriftlig og muntlig i møtet.

Ved flere helsestasjoner i Oslo ser man nå en markant økning av antall kvinner som henvender seg for svangerskapskonsultasjon hos jordmor. Helsestasjoner rapporterer om en dekningsgrad på hele 90 %. Dette er gledelige tall og viser at kvinner har stor tillit til jordmortjenesten. Den økte pågangen fordrer naturligvis bemanningssituasjonen som er i strekk. Pågangen viser at det er behov for en fortsatt økt satsning og opprettelse av flere jordmorårsverk fremover. Hjemmebesøk av Jordmor innen 1-3 dager i Oslo lå i 2020 på 39,1 prosent, dette er en økning fra 27 prosent i 2018, men langt i fra god nok. På landsbasis viser tall fra SSB at under halvparten av landets barselkvinner får hjemmebesøk i 2020 av jordmor (43,9 prosent).

Jordmødres faglige potensiale er ikke godt nok utnyttet

Vi mener at jordmor sitt faglige potensiale ikke er utnyttet godt nok ved helsestasjoner, særlig når det gjelder hjemmebesøk, etterkontroller og celleprøver, men det trengs flere jordmødre og flere stillinger for å øke tilbudet.

Helsestasjonen er en unik arena for å møte, avdekke og ivareta knyttet til kvinners helse både fysisk og psykisk. Det er stor bekymring rundt kvinners psykiske helse i denne pandemien, og jordmødrene ved helsestasjonen merker det er behov for mer oppfølging, trygging og henvising til BUP og andre instanser. For mange kvinner oppleves det trygt å gå til helsestasjon. Relasjon mellom helsesykepleier, jordmor og kvinnen kan oppleves som en ufarlig arena som inviterer til åpenhet rundt vanskelige temaer.

Avlyste kurs og lang ventetid

Som følge av smittevernrestriksjoner er amme- og fødselsforbredende kurs flere steder avlyst eller omgjort til digitale tilbud. Dette merkes på helsestasjonene ved at jordmødrene må bruke ekstra tid på denne tematikken i de ordinære konsultasjonene. Det synes som om kvinnene har mer utbytte av kurs med oppmøte enn møter digitalt. Dessuten er det ikke alle som har mulighet til eller utbytte av digitale møter av ulike grunner. Flere kvinner isolerer seg, er mer ensomme og alene enn tidligere, og kan derfor oppleve det som godt å møte fysisk på helsestasjonen. Helsestasjoner melder om lang ventetid for time hos jordmor enkelte steder. Noen kvinner opplever ventetid opp mot 21 dager fra de tok kontakt til de fikk time. Dette mener vi er langt over hva som kan aksepteres som godt nok.

På tross av økt press på jordmødrene over tid, konstant overbelastning på tjenesten, og mange jordmødre som selv er i risikogruppen, er deres innsats for å tilby kvinnene, barna og deres partnere en svangerskap- og barselomsorg av høy kvalitet i høyeste grad til stede. En jordmortjeneste på strekk fordrer og utfordrer både et godt samarbeid med helsesykepleierne, fastleger, sykehusene og andre hjelpeinstanser for å få det til å gli på best mulig måte.

Jordmorforbundet mener vi trenger flere jordmødre i kommuner

Derfor jobber vi for å øke andel for heltidsstillinger for de som ønsker det. Vi jobber for at det skal være kapasitet i tjenesten så kvinner har et reelt valg og kan gå til jordmor når de ønsker det. Alle skal få tilbud om tidlig hjemmebesøk av jordmor, at det er tilgjengelig kapasitet på helsestasjoner for 6 ukerskontroll. Kvinner skal kunne få utført celleprøver og få innsatt langtidsvirkende prevensjon hos jordmor. Vi trenger flere stillinger og flere jordmødre, derfor krever vi økt utdanningskapasitet for jordmødre for å møte dagens og fremtidens behov. Jordmorforbundet krever 100 nye utdanningsstillinger for jordmødre - det haster.