Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleier - utdanningen

Bilde av programgruppen for operasjon

Programgruppen for Operasjon: Stein Ove Danielsen, Kristin Engenes Knudsen, Gunnhild Hagerup, Guri Rasmussen, Morten Frøyen, Fredrik Jensen og Signe Berit Bentsen. Foto: Ane-Berit S. Hurlen

Retningslinjen erstatter den tidligere "Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie" (01.12.05).
Arbeidet i RETHOS 3 har pågått siden høsten 2019. Det har vært en omfattende høringsrunde.
Takk til programgruppen og deres grundige arbeid.

Retningslinjen omhandler følgende kompetanseområder med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser:

  • Operasjonssykepleie som fag og profesjon
  • Klinisk operasjonssykepleie; vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
  • Teknologi og digital kompetanse
  • Faglig ledelse og samhandling
  • Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet
  • Vitenskapsteori, forskning og kunnskapsbasert praksis
  • Forskning, kvalitetsarbeid og formidling.

Retningslinjen beskriver krav til praksisstudier og ansvar utdanningsinstitusjonene og praksistilbyder har.

Det er ikke fastsatt opptakskrav i forskriften. Det er opp til utdanningsinstitusjonene og bestemme dette lokalt.