Nettverksmøter lokalgruppeledere, lærere, fagutviklingssykepleiere og ledere

Digitale deltagere nettverk for fagutviklingssykepleiere

Til venstre fagruppeleder Petrin Eide, deltar digitalt på nettverk for fagutviklingssykepleiere 29.04.22. Digitale deltagere: øverst til høyre Inger Skarung SUS og under til høyre Anita W. Haugseth Hamar.

Vi kunne møtes fysisk til nettverksmøter for første gang på tre år. På lokalgruppeledersamlingen var det 14 lokalgruppeledere som deltok. Faggruppeleder Petrin Eide ønsket velkommen. Mette Dønåsen, leder for sentralt fagforum, var invitert til å redegjøre for faggruppenes plass i NSF og fylkessammenslåing. Ine Myren, også fra sentralt fagforum, var invitert for å orientere om Spesialistgodkjenning.
Vi har fått lov til å dele deres presentasjoner.

Vi hadde "runde rundt bordet" for å høre status i lokalgruppene. Faggruppeleder Petrin orienterte om NSFLOS sine innsatsområder og arbeidet så langt vedrørende spesialistgodkjenning. Lokalgruppelederne ble utfordret på hva som kjennetegner en operasjonssykepleier spesialist. Styret har i den forbindelse vedtatt å revidere operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsbeskrivelse. Andre tema var arbeid med videreutdanning ved robotkirurgi, lønnsforhandlinger og beredskap i operasjonsavdelinger. I tillegg hadde vi sosialt samvær med pizza på Olivia.

Parallelt med lokalgruppeledersamlingen fredag var det kassererkurs og lærernettverk. Birgitte Kristensen, Hanne Zachariassen og Berit D. Nord hadde kassererkurs for tre deltagere.

På lærernettverket deltok 13 lærere. De var sammen med lokalgruppelederne under orienteringen om spesialistgodkjenning. Ida Mykkeltveit innledet til diskusjon og samtale rundt implementeringen av RETHOS 3 i studieplaner. Program og referat er her.

Uken etter var det nettverk for fagutviklingssykepleiere og ledere. Styret har vedtatt å slå sammen nettverket for fagutvikling og ledere. Det var rundt 30 deltagere med de som deltok digitalt (fire med faggruppeleder).
Petrin orienterte om arbeidet med spesialistgodkjenning.
Andre tema var simulering, veiledning av studenter i videreutdanning/master og beredskap. Program, referat og presentasjoner er her.