Fokus på fag, ikke postnummer

Illustrasjon - sprøyte

Illustrasjonsfoto

En omfattende prosess med sammenslåing av de to fylkesorganisasjonene og fylkeskontorene i tidligere Oppland og Hedmark.  Dertil er vi midt i en tid hvor den viktigste avgjørelsen for helsevesenet i Innlandet på mange tiår, skal vedtas; - Ny organisasjon og struktur for helseforetaket Sykehuset Innlandet.

I etterkant av forslag til ny struktur har det kommet henvendelser fra flere medlemmer. Fylkesstyret har enstemmig gått inn for ikke å vurdere lokaliseringsspørsmålet, siden vi skal ivareta alle våre 9000 medlemmer.

Her er protokollen fra fylkesstyremøtet:

"En debatt om sjukehusstruktur er nødvendig for å kunne svare ut evt. spørsmål som kommer til fylkesledelsen. Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, NSF Innlandet skal oppleves som «ett lag» og må derfor ta utgangspunkt i mer overordnede synspunkter en det vil være aktuelt for den enkelte divisjonstillitsvalgte og kunne uttale seg om.

Fylkesstyrets mandat, NSF’ s vedtekter § 3, er å koordinere og effektuere NSF’ s politikk i samsvar med landsmøtets og forbundsstyrets føringer. Samtidig vedta ytterligere politiske tiltak i samsvar med lokale forhold, prioriteringer og medlemmenes/tillitsvalgtes behov.

En ny sykehusstruktur vil samle spesialistkompetanse og gi et større fagmiljø for bedre å kunne behandle hele mennesket på et sted. Det nye Mjøs-sykehuset vil bli det fjerde største sykehuset i landet. Målet er å sikre at pasienter i Innlandet får det til enhver tid beste tilbudet. Det planlegges å styrke akutt beredskap til distriktene ved at det kommer en luftambulansebase i tillegg.

Sykehuset Innlandet har i forslag til ny struktur lagt opp til desentralisert spesialisthelsetjeneste og flere tjenester nær der pasienten bor. I tillegg skal kommunal helsetjeneste styrkes via Helsefellesskapene for å overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Dette må på plass for å sikre likeverdige helsetjenester med tilstrekkelig sykepleierkompetanse i distriktene.

Samlokalisering av psykiatri og somatikk er tydelige føring fra Helse Sør Øst, HSØ og helseministeren. Melding til Stortinget.nr.7 «Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 underbygger dette. Det sammen har faggruppen psykisk helse i NSF (NSF Spor) støttet.  Pasientene har sammensatte diagnoser som krever godt samarbeid mellom somatikk og psykiatri for å få et kvalitativt godt helsetilbud.

Det er også tydelig nasjonale føringer på at tilbudet til psykisk helse skal styrkes, derfor må det ikke bli færre plasser i spesialist helsetjenesten ved en samlokalisering.

For studentene er god praksis viktig uavhengig av framtidig sykehusstruktur. Sykehustjenesten må bygge på behovet til innbyggerne og tilpasses endringer i samfunnet og i spesialisthelsetjenesten. Utdanningsinstitusjonene og SI har ansvar for at studentene får god kvalitet og veiledning i sine praksisperioder i sykehus.

Det er viktig å sikre og opprettholde tilstrekkelig antall studentplasser i SI.  Det må være et godt samarbeid som gir gode løsninger for studentene ved begge utdanningsinstitusjonene. Det kan være rekrutterende med et større fag- og studentmiljø."