Frontfagsmodellen er ingen unnskyldning - Likelønn nå!

Bård Eirik Ruud, fylkesleder NSF Oslo

Bård Eirik Ruud, Fylkesleder NSF Oslo

Det går godt og stadig bedre i norsk næringsliv og i konkurranseutsatt industri som legger lista for hva som skal være rammen for lønnsoppgjøret. Dette er til liten hjelp for rekruttering av kritisk kompetanse i offentlig sektor. Det er stor mangel på sykepleiere og annet helsepersonell. Ifølge NAV (2021) mangler det 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere i Norge i dag. Om kun 13 år, i 2035, vil mangelen ha økt til over 28 000.

Frontfagsmodellen for lønnsdannelse praktiseres slik at konkurranseutsatt sektor setter rammen for lønnsoppgjøret så og si uten unntak. Norsk Sykepleierforbund er kritisk til dette. Når det aldri tillates en bedre lønnsutvikling i offentlig sektor enn i konkurranseutsatt sektor kommer vi aldri til å løse rekrutteringsutfordringene eller å oppnå likelønn. Når frontfagsrammen blir brukt som et diktat som holder kvinnedominerte yrkesgrupper tilbake i lønnsutvikling, fungerer den som et kvinnefiendtlig knipetak. Det er på høy tid at NHO og LO viser mot til å tillate en bedre lønnsutvikling for kvinner også i offentlig sektor.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn består. De kvinnedominerte yrkesgruppene i helsesektoren som i hovedsak har videregående utdanning og 3-4- års høgskole og universitetsutdanning kun tjener om lag 81-82% av hva menn tjener i sammenliknbare grupper (SSB 2021). Denne verdsettingsdiskrimineringen har festet seg i Norge og har bitt seg fast over år.

Det er ikke slik at en satsning på å rekruttere og beholde kvinnedominerte yrkesgrupper vil rasere den nordiske modellen for lønnsdannelse. Vårt samfunn er avhengig av at befolkningen har tillit til at offentlige helsetjenester fungerer, da må det være nok sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere på jobb.

Vi frykter at tilliten til frontfagsmodellen, og tilliten til at offentlig sektor kan sikre helsetilbud til befolkningen vil forvitre samtidig hvis ikke man bruker de mulighetene som finnes i lønnsoppgjøret til å rette opp de skjevhetene som har satt seg over mange år.

Det er vanskelig å forstå at partene i industrien med LO og NHO i spissen ikke ser at kvinner i offentlig sektor holdes nede slik de frontfagsmodellen praktiseres i dag.

Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Oslo har derfor vedtatt følgende parole til årets 8. marsmarkering:

Frontfagsmodellen er ingen unnskyldning – Likelønn nå!

Bård Eirik Ruud

Fylkesleder

Norsk Sykepleierforbund Oslo