Har du og ditt arbeidssted gode rutiner for å melde HMS-avvik?

Foto av to sykepleiere

Foto: Daniel Hunstad Singh

Sykepleierne melder, dessverre, sjelden inn helse, miljø og sikkerhetsavvik (HMS avvik), til sin arbeidsgiver. HMS avvik er avvik i driften som utgjør en risiko eller skade for de ansatte. Avvik kan gi fysiske og psykiske plager. Gjentatte avvik kan gi skade på kort og lang sikt. Det kommer fram mange årsaker til at det ikke meldes HMS avvik. Noen sykepleiere vet ikke at det skal meldes om HMS avvik eller hvordan det gjøres. Sykepleiere forteller at de er redde for å fremstå svake, krevende og som en belastning for kolleger og for leder. Avvik oppfattes som «klage» og flere sier det er flaut å melde HMS avvik med mindre det dreier seg om en åpenbar og synlig skade, som for eksempel sprøytestikk. Ved å ikke melde avvik påtar sykepleiere seg individuelt ansvar for avvik som gir konsekvenser for egen helse og velferd. Det er gode rutiner for å melde avvik dersom det påføres skade eller fare for skade på pasient, men sykepleiere har sjeldent fokus på seg selv og egen helse. Sykepleiere sier at de ikke har tid til å melde, eller at det er for tungvint å melde HMS avvik. NSF Oslo er særlig bekymret for de sykepleierne som sier at de har blitt så vant til belastningene og plagene at de ikke lenger ser det som et avvik, men anser det som normalt. Mange lar være å melde for å beskytte lederne, som også gjør så godt de kan. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at regelverket blir fulgt, også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.  Arbeidsgiveren har ansvaret for at virksomheten har, og bruker et system for å registrere og håndtere avvik (Arbeidstilsynet.no).

Avvik som forbedring

Arbeidsmiljøloven er arbeidstakernes vernelov. Lovens formål er blant annet å sikre arbeidstakerne en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Avviksrapportering er et verktøy for forbedring. HMS avvik skal gjøre oss klar over hvilke farer vi har i arbeidsmiljøet. Avvikene skal lede til gode tiltak som sikrer sykepleierne et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø og dermed bedre pasientsikkerhet. Det som ikke synliggjøres ved å skrive avvik, har i teorien ikke skjedd. En arbeidsplass uten HMS avvik kan være en utrygg arbeidsplass. Der det ikke er kultur for å melde avvik blir konsekvensene kamuflert og heller ikke tatt tak i.

Det er mange skadelige situasjoner som kan oppstå i løpet av en arbeidsdag for sykepleiere. NSF Oslo anbefaler sykepleiere å melde fra om slike situasjoner.  

To eksempler:

1. «Det var ikke noen til å avlaste meg slik at jeg fikk avviklet lunsjpause. Jeg ble svimmel, kvalm, ukonsentrert og fikk vondt i hodet»

2. «Ingen var tilgjengelig for å hjelpe meg med forflytning. Jeg fikk vondt i ryggen da jeg måtte forflytte den tunge pasienten alene»

Som vi ser av begge eksemplene, kan disse HMS-avvikene føre til fare for å påføre pasientene skade. I slike tilfeller må det samtidig meldes pasientavvik.

På arbeidstilsynets nettside kan du lese mer om HMS avvik. https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/

Skade eller sykdom oppstått på arbeidsplassen, skal også meldes som yrkesskade gjennom arbeidsgivers forsikring. Her kan du lese mer om yrkesskade og yrkessykdom. https://www.nsf.no/arbeidsvilkar/yrkesskade

Mange av avvikene og belastningene kan det gjøres noe med på arbeidsplassen. Å belyse utfordringene, finne risikofaktorer og samarbeide om tiltak, kan i seg selv føre til bedre helse for sykepleiere. Tiltakene handler nesten alltid om hvordan arbeidet organiseres. Med organisering menes for eksempel ledelse, arbeidstidsordning/turnus, arbeidsfordeling, bemanning, plan for pauseavvikling, støttesystemer og fagutvikling. God balanse mellom kontroll over arbeidsdagen og ressurser til å løse oppgavene vil være heldig for sykepleiernes helse. Be leder om å ta dette opp på personalmøte og bidra gjerne med forslag til hvordan situasjonen kan forbedres. Etterspør hva som gjøres med avvikene. Hvis du har blitt syk som følge av forhold på jobben er det viktig at du krysser av på egenmeldingsskjema, slik at du blir fulgt opp i forhold til det.

NSF har et samarbeid med Villa Sana på Modum bad. I forbindelse med koronapandemien har de lagt ut noen råd til sykepleiere om hvordan de best kan ivareta seg selv og sine kolleger. Det er også mulig for medlemmer av NSF å bestille støttesamtaler ved senteret. Ledere med personalansvar kan delta på kurs på Villa Sana. https://www.modum-bad.no/helsevettregler-for-helsearbeidere/