Fylkesmøte i NSF Rogaland

Fylkesmøte NSF Rogaland 2019

Her fra fylkesmøtet i 2019

Fylkesmøtet blir gjennomført 14 og 15. februar 2023.

Fylkesstyret

Fylkesstyret i NSF Rogaland består av fylkesleder, nestleder, 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Valgperioden er på 4 år, fra 2023- 2027.

En fylkesleder er politisk leder av fylket og representerer fylket utad. Fylkesleder står på vegne av fylkesstyret ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i fylkesorganisasjonen. Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og god kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger er en fordel som fylkesleder og nestleder.

Fylkesleder og nestleder vil ha oppgaver knyttet til fylkeskontorets drift i forhold til politikk/ politiske vedtak, handlingsplan og overordnede målsetninger. Det er heltidsverv med godtgjørelse fra NSF. Medlemmene i fylkesstyret får honorar for sitt arbeid i styret.

Medlemmer i fylkesstyret skal understøtte, bistå fylkesledelsen og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket. De som stiller til valg bør ha erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF på lokalplanet og generelle kunnskaper om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger.

Delegasjon til landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds høyeste myndighet, og det holdes hvert fjerde år innen utgangen av november måned. I 2023 gjennomføres landsmøtet i uke 45. Landsmøtet består av valgte delegater fra landets fylker og de som stiller til valg bør ha generell kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger - samt erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF.

Medlemmer uten HTV-område

Medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes av et etablert hovedtillitsvalgtområde danner en felles valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet. Det dannes også en felles valgkrets for ikke yrkesaktive medlemmer. Medlemmer fra disse valgkretsene kan foreslå seg selv eller andre som kandidat til valg innen de frister som er opplyst om.

Hvordan foreslår du kandidater?

Forslag på kandidater, vedlagt villighetserklæring, skal være nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet avholdes.

Forslag på kandidater skal begrunnes av forslagsstiller og det skal foreligge en villighetserklæring fra kandidaten. Det er ikke anledning å foreslå seg selv. Dette gjelder også for nåværende medlemmer av fylkesstyret.
Nominasjonskomiteens innstilling til de ulike valgene vil bli offentliggjort 2 uker før Fylkesmøte.

Forslag og villighetsskjema

Det blir publisert en digital løsning for nominering og villighetserklæring 1. november.

Frist for innsending av forslag på kandidater er 13. desember 2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til fylkeskontoret på rogaland@nsf.no eller via https://www.nsf.no/om-oss/kontakt-oss.