Moralens voktere?

Profilramme3

Med autorisasjon som sykepleier følger det forpliktelser. Dersom du blir vitne til at noen faller om på et fly, er du pliktig til å hjelpe. Det samme gjelder hvis du havner oppi ulykker eller blir vitne til at barn utsettes for omsorgssvikt. Du har plikt som sykepleier til å bistå eller melde. I følge Helsepersonelloven kommer dette ansvaret med din autorisasjon som sykepleier, og det gjelder ikke bare når du er på jobb, det gjelder hele døgnet. Du jobber som sykepleier og du er sykepleier!

av Line Waldeland, seniorrådgiver, NSF Rogaland

Sosiale medier

Sykepleiere bruker sosiale medier, både i jobbsammenheng og som privatperson. Ut fra profilene er det ingen tvil om at de er sykepleiere, men er privatrollen og arbeidsrollen like lette å skille? Vet dine bekjente, venner og kontakter når du opptrer som sykepleier, og når du opptrer som privatperson? Mange er kanskje ikke klar over «makten» de har som følge av yrkestittelen og respekten folk har for sykepleiere. Rollene kan være vanskelig å skille for de som følger deg.

Profilrammer på Facebook

«50 er ikke nok!», «Sjekk deg!», «Save our planet» og «Jeg er sykepleier». Dette er bare noen få eksempler på de mange profilrammene du kan bruke når du er på Facebook. Intensjonen med rammene er å vise støtte til mer eller mindre viktige saker. Profilrammene kan bygge på fag, samfunn, interesse eller politikk. De endres og fornyes hele tiden. Har du en ramme på profilbildet ditt på Facebook, er det liten tvil om hva ditt standpunkt er. Noen bruker rammene helt bevisst, mens andre «følger strømmen» og slenger på en når de synes budskapet profilrammen står for er godt. Noen bruker de helt bevisst ikke.

Mange sykepleiere er flittige brukere av slike rammer. Det kommer stadig flere og nye profilrammer. Da pandemien for alvor fikk fotfeste i det norske samfunnet endret rammene seg. «Hold deg hjemme!», «Stay home, it could save lives», eller som et ganske klart budskap: «Stay the fuck home!» Vi har ytringsfrihet i Norge, det er en del av Norges Grunnlov. Er du klar over hva du signaliserer når du bruker profilrammer? Reflekterer du over rollen din, og er du bevisst på at du oppfattes som sykepleier 24 timer i døgnet og ikke bare når du er på jobb? Kan det være at budskapet ikke alltid blir oppfattet slik du hadde tenkt?

Line Waldeland
Her har artikkelforfatteren valgt en lite kontroversiell profilramme.

Tillit kan briste

Helsepersonell og spesielt sykepleiere er fagpersoner folket lytter til. Sykepleieryrket er et høyt respektert og anerkjent yrke. Under pandemien som har pågått i over ett år har tilliten til sykepleierne økt. Gjennom respekten for yrket og annerkjennelsen kommer makt, folket lytter mer og mer. «Vi går på jobb for deg. Du blir hjemme for oss». Det sistnevnte var en ramme som ble fremmet i en artikkel i VG da smitten var på vei opp. NSFs forbundsleder sto frem i avisen og på vegne av 120 000 medlemmer kom hun med en klar oppfordring. Hold deg hjemme, begrens sosial kontakt så vil helsetjenesten ta imot deg om du skulle trenge det!

Myndigheter og fagfolk var enige om at vi måtte stå sammen og følge reglene, smitten måtte ned. Men hva med de som faktisk ble smittet, som verken hadde brutt en regel eller opptrådt uansvarlig? Hvordan opplevde de rammene på Facebook? Kjente de på skam, skyldfølelse eller mistillit? Helsepersonell, derav sykepleiere, blir også smittet. Det har vært utbrudd i helsetjenesten. Både hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsboliger, rustjeneste og sykehus har erfart smitte blant personalet. Om det kommer av uforsiktighet vites ikke og hvis samfunnet til en viss grad skal fungere må vi ha noen kontaktflater. Det er dermed ikke sagt at du har opptrådt uansvarlig. Hvordan blir da slike budskap oppfattet på sosiale medier, kan de gjøre mer skade enn nytte?

Ny vaksine -ny profilramme

Når vaksinen kom til Norge, startet en stor debatt om den var forsvarlig og trygg. Har vaksinen blitt laget for raskt? Er den godt nok utprøvd? Heller ikke da tok det lang tid før det kom en ny profilramme: «Jeg skal ta vaksinen» og «Jeg har tatt vaksinen». Budskapet er at det er trygt å ta vaksinen, og siden «jeg» har tatt den - kan du også gjøre det. Man må bare ikke glemme at det er frivillig. Det kan være årsaker vi ikke kjenner til, som gjør at noen ikke tar vaksinen.

Med tempoet som vaksinen gis, danner det seg nærmest et A-lag og et B-lag. De som har fått og de som enda ikke har fått. Ryktene går - vil de som har fått vaksinen få større frihet? Kan de vaksinerte være mer sosiale og kan de reise til utlandet? Misunnelsen kan bli stor og sykepleiere som nå har klaget over tøffe vilkår ved å stå i frontlinjen under pandemien, er prioritert for å få dette «godet» først. «Nå må sykepleierne slutte å klage…»

Profilramme - jeg har tatt koronavaksinen


Denne profilrammen er mye brukt av sykepleiere. Er vi bevisste nok på hvordan våre valg av rammer kan vekke reaksjoner hos andre?

Med makt kommer ansvar

Det er viktig at sykepleiere går ut med oppfordringer om å handle rett, begrense smitte og oppfordre til å ta vaksine. Det gjelder hele året, også uten en pandemi. Sykepleiere har et samfunnsansvar, men det er lov å tenke to ganger over budskapet du sender og hvordan du formidler det. Som Helsetilsynet ved Heidi Merete Rudi skriver i Sykepleien: «Det er viktig at helsepersonell diskuterer saklig når de deltar i debatter». Bruker du tittelen din som helsepersonell, tillegges argumentene dine mer tyngde.

Respekt og tillit er viktig, og for de som tar andre valg enn det vi selv gjør. En sak har alltid minst to sider. Klarer du som sykepleier å si at du aldri har brutt en smittevernregel? Det er lett å trø feil, både for deg som er sykepleier og andre. Skal du være moralens vokter? Eller skal du feie for egen dør og ikke passe på at alle andre feier for sin?