Utviklingssenteret i Rogaland - hva satser vi på?

Arnt-Egil Ydstebø

Arnt Egil Ydstebø er leder av USHT Rogaland

av Arnt Egil Ydstebø, leder USHT Rogaland

(Denne artikkelen ble første gang publisert i NSF Lokalen 2-2022 og kan lastes ned som pdf-fil i denne lenken)

Det finnes USHTer i alle fylkene i Norge. USHTenes oppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet og vertskommunen, og i 2022 er USHT tildelt følgende satsingsområder: Leve hele livet – kvalitetsreformen for eldre, Trygghetsstandard i sykehjem, Demensplan 2025, Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming,  og Velferdsteknologi og digitale løsninger. I fortsettelsen kan du lese om hvordan USHT Rogaland vil jobbe med de ulike satsingsområdene i 2022 og fremover.

Handllingsplan USHT

Leve hele livet – kvalitetsreformen for eldre

Utviklingssenteret er en del av det regionale støtteapparatet for reformen i Rogaland som ledes av Statsforvalteren i Rogaland og drives sammen med KS og USHT. Det regionale støtteapparatet sine oppgaver er: spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler, gi tilbud, støtte og veiledning i forhold til lokalt planarbeid, invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling ut fra kommunene sine kartlagte behov, støtte opp om aktuelle tiltak etter kartlegging, bidra til at aktuelle problemstillinger i kommunene kan kobles til forskningsmiljøer og følgeforskning av reformen, og være kontaktapparat for henvendelser, innspill og bidrag til gjennomføring av reformen regionalt.  

I det siste året har rollen som prosessveileder i kommunenes forbedringsarbeid blitt løftet frem. Det nasjonale støtteapparatet har uttalt at det er ønskelig at utviklingssentrene opparbeider seg kompetanse på forbedringsmetodikk og prosessveiledning for å kunne bistå i kommuners og virksomheters arbeid med systematisk forbedring. USHT Rogaland gjennomførte i 2021 intern kompetanseheving på prosessledelse og bruker nå prosessledelse og prosessveiledning aktivt i gjennomføring av forbedringsarbeid sammen med kommunene.      

Trygghetsstandard i sykehjem

Trygghetsstandard i sykehjem er et lederverktøy for kvalitetsutvikling i sykehjem og er et nytt nasjonalt satsingsområde for 2022. På trygghetsstandardens eget område på www.ressursortal.no/trygghetsstandard står det at «Målet med lederverktøyet er å øke bevisstheten om pasienters verdighet og behov for omsorg og trygghet og å redusere uønsket variasjon». Trygghetsstandarden består av seks tema: Ledelse, Struktur og prosess, Kompetanse, Personsentrert omsorg, Tjenesteyting og Innovasjon og teknologi.

Alle USHTene i landet skal jobbe med å spre informasjon om, og bidra til implementering av trygghetsstandarden. Nasjonalt skal det etableres læringsressurser, samhandlingsarenaer for deling av kunnskap og erfaringer samt legges til rette både for gruppevis og individuelle løsninger for prosessveiledning.

USHT Rogaland vil høsten 2022 sette i gang med å forberede et tilbud til kommunene. Vår innsats vil være i tråd med oppfølgingen som gis av Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag ved ressursportal.no.  

Demensplan 2025 - Gode demensforløp

Demensplan 2025 er den tredje demensplanen fra 2015 og fram til i dag. Demensplanene har bidratt til mye aktivitet og mange kommuner har fått på plass gode tilbud til personer med demens og deres pårørende. Allikevel lever mange lenge med demens før de får diagnosen. Det er også et faktum at personer med demens får ulik oppfølging avhengig av hvor i landet de bor. 

Med økende forekomst, er det viktig at kommunene har et godt og forutsigbart tilbud når demenssykdommen rammer. Vi vil bistå kommuner i å implementere gode pasientforløp for personer med demens og deres pårørende. Målet er å bidra til at kommuner som ønsker det får hjelp til å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens med særlig oppmerksomhet på tidlig oppdagelse av demenssykdom, diagnose og videre oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet. Kommunene i Sør-Rogaland har fått tilbud om en hybrid av et læringsnettverk og individuell prosessveiledning. I september 2022 vil vi ha en dags oppstartsamling for alle deltakende kommuner. Deretter vil kommunene følges opp enkeltvis av USHT i det daglige arbeidet med å få etablert gode demensforløp. Før sommeren 2023 vil vi arrangere erfaringssamling hvor kommunene som deltar får presentere sitt arbeid for hverandre.

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

USHT Rogaland skal opprette et nettverk for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Det vil inviteres inn til et møte med kommunale helseledere for å sikre lederforankring i nettverket. Videre skal nettverket bygges av ledere, fagutviklere og representanter fra ressursaktører, og drives av USHT Rogaland. 

Hensikten med nettverket vil være å identifisere problemstillinger innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring der pasienten er. Målet er at nettverket bidrar til økt trygghet og kvalitet på kommunale helse- og omsorgstjenester ved å sammen utvikle og dele kompetanse og erfaringer på dette området. Prioriterte områder i 2022 vil være pasientsikkerhetskultur, legemiddelhåndtering og klinisk observasjonskompetanse.  

USHT

Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Mitt livs ABC er et tverrfaglig kompetanseprogram, og består av to studiepermer som hver tar ca. ett år å gjennomføre. For hver studieperm hører det til to fagseminar. Mitt livs ABC er også tilpasset dem som ikke har helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning. I forbindelse med fagseminar i Mitt livs ABC gjør vi også den nasjonale veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» kjent. USHT Rogaland er leverandør for kompetanseprogrammet Mitt livs ABC til ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming i Sør-Rogaland. Vi arrangerer oppstart av begge permer høsten 2022 hvor ansatte innen PUH feltet i kommunene inviteres til å delta.

Velferdsteknologi og digitale løsninger

Vinteren 2022 jobbet USHT Rogaland sammen med DigiRogaland og KS sine e-komp-nettverk for å finne en god organisering for fremtidige satsing og samarbeid innen velferdsteknologi i Rogaland. Det opprettes en e-helsekoordinator i DigiRogaland som vil etablere et operasjonelt nettverk hvor alle kommunalsjefer innen Helse- og velferdsområdet vil bli invitert inn i. I tillegg vil e-helsekoordinatoren ta på seg rollen som nettverkskoordinator for velferdsteknologinettverk for kommunene.  

USHT Rogaland vil jobbe sammen med e-helsekoordinator og delta i det interkommunale nettverket for velferdsteknologi for å stimulere arbeidet med å implementere teknologi i tjenestene. Vi vil være lydhøre overfor kunnskap- og kompetansebehov i kommunene og tilby faglig støtte og veiledning innenfor de beskrevne kompetanseområdene herunder Velferdsteknologiens ABC, Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi, Kvikk-guide til velferdsteknologi, Kvikk-guide til videokommunikasjon, Kvikk-guide for digital hjemmeoppfølging, Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi.   

Ansatte USHT