Vanlige spørsmål om ferie

Ferie1

1.                  Feriefritidens lengde

Hvor mange feriedager har man krav på ?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år. "Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager". Ettersom lørdager er medregnet er det altså seks virkedager i en uke. Det er viktig å legge merke til at det er dager og ikke arbeidsdager det snakkes om. Virkedager i ferien, som etter oppsatt arbeidsplan/turnusplan likevel ville vært fridager, teller med som virkedager i forbindelse med ferien.

Avtalefestet ferie:
Avtalefestet ferie er en forskuttering av den utvidede ferien som det er åpnet for i ferielovens § 15, altså den femte ferieuken.

Samlet utgjør dette 30 virkedager ferie.

Ferie skal alltid regnes i hele dager, aldri i timer.


2.         Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år

Når får jeg ekstraferien, nå som jeg har fylt 60 år? Kan jeg selv bestemme når jeg vil ha den og må jeg ta hele uken med en gang?

Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på seks virkedager ekstra ferie, jf. ferieloven § 5 (2).

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv når ekstraferien skal avvikles, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen, jf. § 6 (1).

Deles ekstraferien, kan du bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke, jf § 5 (2). Arbeidstakeren må gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avvikling av ekstraferien, jf. § 6 (2).

Avtalefestet ferie påvirker ikke rettighetene til arbeidstakere over 60 år. Det vil si at arbeidstakere over 60 år, som er omfattet av avtalefestet ferie også får en ferieuke ekstra.


3.         Fri søndag før/etter ferieuke

Hva med meg som skal jobbe en søndag - og ha ferie?

Mange av NSFs medlemmer arbeider etter arbeidsplan/turnusplan, noe som innebærer at de også kan være oppsatt med arbeid på lørdag/søndag. I ferieloven er det tatt inn spesielle bestemmelser som regulerer dette. Ferieloven § 5 (4) omhandler tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid mv.

Ved avvikling av ferieperioder som omfatter minst 6 virkedager (1 uke), kan arbeidstakeren kreve å få arbeidsfri enten på den søndagen som faller umiddelbart før ferien, eller på den søndagen som faller umiddelbart etter ferien. Denne regelen omfatter bare de arbeidstakere som har en arbeidstidsordning med arbeid begge søndager, både før og etter ferien.  Formålet er å sikre en hel kalenderuke fri.


4.         Tiden for ferie

Kan arbeidsgiver fritt bestemme når jeg skal ha ferie?

I god tid før ferien skal arbeidsgiveren drøfte fastsetting av ferie og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Dersom det ikke oppnås enighet, er hovedregelen at arbeidsgiver kan fastsette ferien, men naturligvis i samsvar med ferielovens bestemmelser. Dette betyr blant annet at hovedferien (omfatter 18 virkedager) kan arbeidstaker som hovedregel kreve å få i tidsrommet 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). I tillegg kan arbeidstakeren kreve å få avviklet restferien (7 virkedager) samlet innen ferieåret.

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om ferien tidligst mulig, og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt særlige grunner ikke er til hinder for dette, jf. § 6 (2). Tillitsvalgte bør aktivt bidra til at denne bestemmelsen overholdes.

5.         Ferieavvikling og sykdom

Hva skjer dersom jeg blir syk når jeg skal ha ferie? Og hva skjer om jeg blir syk mens jeg har ferie?

Ferieavvikling og sykdom er regulert i § 9. Dersom du blir syk før ferien starter, kan du senest siste arbeidsdag du skulle ha før ferien, kreve å få ferien utsatt til senere i ferieåret. Det er en forutsetning at du er helt arbeidsufør (altså ikke delvis sykemeldt) og at dette kan dokumenteres med legeerklæring (sykemelding).

Dersom du blir syk i ferien kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Etter endringer i ferieloven 2014, har du krav på ny ferie fra første feriedag og at du kan dokumentere sykdommen med legeerklæring. Krav om slik ny ferie må framsettes overfor arbeidsgiver uten ugrunnet opphold, dvs. så raskt som mulig, etter at arbeidet er gjenopptatt. Medfører arbeidsuførheten at feriefritid ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan du kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Krav om overføring må framsettes innen ferieårets utløp, dvs. før 31.12.

6. Lønn og feriepenger

Jeg forstår ikke helt det med lønn og feriepenger, er det mulig å forklare det?

Du får ikke lønn når du avvikler ferie. Lønn erstattes av feriepenger når du tar ferie. Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er opptjent i året før ferieåret (opptjeningsåret), jf. ferieloven § 10.

Feriegodtgjørelsen beregnes etter loven som 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som omfattes av tariffavtalene om en femte ferieuke er den alminnelige prosentsats for feriepengegrunnlaget 12 %.   For arbeidstakere over 60 år, med rett til ekstraferie er prosentsatsen til 14,3 prosent

Når det gjelder lønn og feriedager, så er hovedregelen at feriepengene skal betales siste vanlige lønningsdag før ferien. Bestemmelsene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.

På grunn av at avtalefestet ferie er lengre enn lovbestemt ferie, vil det tekniske lønnstrekket som foretas være 30/26. Dette betyr at det foretas en engangsberegning av feriepenger i juni måned, hvor den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid under ferien (ferielønnstillegget) utbetales sammen med lønn for juni måned. Når ferien avvikles utbetales vanlig lønn.


7.       Ferieavvikling i oppsigelsestid

Kan arbeidsgiver flytte ferien min til oppsigelsestiden?

Dersom arbeidstaker sier opp, kan ferie fastsettes og avvikles i oppsigelsestiden.  Oppsigelse kan ikke brukes som grunn for å endre tiden for fastsatt ferie, med mindre arbeidstakeren samtykker.

Arbeidstaker kan kreve å få avviklet ferie før oppsigelsestidens utløp, dersom det etter utløpet ikke er tid til å avvikle ferie innen hovedferieperioden (1. juni - 30. september). Dersom arbeidstaker selv sier opp sin stilling etter 15. august kan man ikke kreve at ferien legges til tiden før 30. september.

8.            Overføring av ferie  - forskuddsferie

Er det ikke sånn at jeg kan spare ferien til neste år og ta lenger ferie da? Kan jeg i tillegg ta ferie på forskudd?

Du kan avtale med arbeidsgiver (skriftlig) å overføre inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår, jf. § 7 (3). Du bør være oppmerksom at slik avtale ikke binder ny arbeidsgiver dersom du skifter jobb. Du kan også inngå skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager.

Disse  overføringsmulighetene gjelder for den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag. Har man mer ferie enn dette som er avtalefestet, så gjelder i utgangspunktet ikke ferielovens bestemmelser for denne delen. Det vil da være selve avtalen om ekstraferien som legger føringene for hva som skal gjelde her. 

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.