Mangel på helsepersonell, nasjonalt problem som krever lokale løsninger

Kenneth Sandmo Grip, fylkesleder i Trøndelag

De siste dagene har vi lest at det mangler intensivsykepleiere ved St. Olavs hospital. Det mangler også jordmødre ved samme sykehus. Rita Ottervik er bekymret for mangel på helsepersonell i Trondheim kommune når det nå skal planlegges for økt kapasitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Felles for arbeidsgiverne Trondheim kommune og St. Olavs hospital er at de påpeker at mangelen på helsepersonell, i særdeleshet sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, er et nasjonalt problem. Dette er vi i Norsk Sykepleierforbund enige i, men vi synes det er litt underlig at man bare hever skuldrene og nærmest sier at siden mangelen er nasjonal så kan man ikke gjøre noe lokalt.

Dette er feil og det er, etter vårt syn, en svært passiv holdning til en krise i full utbredelse. En nasjonal mangel kan og må løses lokalt. Og det kan arbeidsgivere bidra til. 20 prosent av alle sykepleiere slutter i yrket før de har vært udannet i ti år. De kan antakeligvis komme tilbake til yrket dersom de tilbys lønns- og arbeidsvilkår som frister. Vi vet at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 58 år. Da forsvinner de ut av yrket og arbeidslivet. Dette ofte som en konsekvens av et langt arbeidsliv i et yrke der belastninger over tid har slitt dem ut og /eller gjort dem uføre. Det er en mer langsiktig endring, men arbeidsforhold der en har god nok bemanning vil føre til mindre slitasje på den enkelte. Det krever flere ressurser til sykepleietjenesten i både sykehus og kommune, men det igjen er en politisk prioritering.

Det er også noe ironisk med at arbeidsgivere i tariffområder der det har vært og er streik er bekymret for mangel på sykepleiere. Dette er faktisk grunnlaget for streiken som dere førte våre medlemmer ut i. Unio sitt streikegrunnlag er at vi er bekymret for at det ikke gjøres nok for å rekruttere og beholde personell til offentlig sektor. Det er derfor vi var i konflikt! Jeg regner ikke med at denne bekymringen kom til dere nå nylig, derfor er det naturlig å spørre dere hva dere ga av signaler til KS og Spekter før årets mellomoppgjør? Dere har hatt alle muligheter til å bøte på mangelen av helsepersonell, hvordan ivaretok dere denne muligheten?