Usant om Sykepleierforbundet og heltid

Kenneth Sandmo Grip, fylkesleder i Trøndelag

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre deltar i DnB-debatten om kvinner og investering på Trønderdebatt. Debatten har gått siden DnB feiret kvinnedagen med en markedsføringskampanje der de oppfordrer kvinner til å investere. Sofie Marhaug fra Rødt så, nettopp rødt, og argumenterer for at kvinner stort sett ikke har problemer med hvor de skal investere pengene sine. De er for opptatt med å kjempe seg til lik lønn for likt arbeid, heltid, lån til hus og lignende. Heidi Nordby Lunde har plukket opp hansken og mener det må være positivt at en bank henvender seg til kvinner for å få dem til å investere.. Undertegnede skal ikke fortelle noen hvordan de bør forvalte egne penger, men midt inne i Lundes tilsvar merket jeg meg en setning: «Men det hjelper lite å forsøke å bekjempe deltid, når Sykepleierforbundet forhandler frem rett til å jobbe 80 prosent, slik at sykepleiere som ansettes i 100 prosent-stillinger skifter stillingsprosent etter at de blir ansatt.»

Jeg lurer på hvor Nordby Lunde henter dette fra? Norsk Sykepleierforbunds holdning har alltid vært at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet man kan søke etter de hjemler lovverket beskriver. Våre 3500 tillitsvalgte bruker daglig mye energi på å forklare arbeidsgivere hvorfor de bør investere fullt i sykepleieres livsviktige kompetanse. De møter dessverre mye motbør, og skyldes blant annet på arbeidstidsordninger og økonomi. Det siste grelle eksempelet er fra sykehuset Østfold der arbeidsgiver har fått rettens medhold i at et forpliktende vedtak i likestillings- og diskrimineringsnemda kan settes til side på grunn av økonomi. Dette i en enhet der en behandler alvorlig syke spedbarn og for tidlig fødte og der en marginal andel ansatte jobber heltid. Sykehuset valgte sågar å saksøke disse ansatte for å slippe å gi dem full stilling.

Flere av våre tillitsvalgte møter også daglig arbeidsgivere som hevder at ved å jobbe enda mer ubekvemme vakter så vil heltid være fasit. Heltid er en selvfølge i mannsdominerte yrker. Våre medlemmer i kvinnedominert offentlig sektor må derimot ofre enda mer tid med familie og venner når andre har fri for å oppnå det samme. Når vi argumenterer med at sykepleierne rømmer både sektor og yrke hvis mer av denne viktige tiden må ofres, møtes tillitsvalgte med argumenter om at en må være solidarisk med andre ansatte, tenke på pasientenes beste og økonomi.

Våre medlemmer og deres tillitsvalgte er med på et vell av ordninger der man jobber på ulike måter for å oppnå hel stilling. Foreløpig har vi til gode å møte arbeidsgivere som tenker at å øke bemanningen er en løsning. Da kunne man unngått at sykepleiere slet seg ut på grunn av underbemanning, udekket fravær og stadig flere oppgaver. En kunne sågar gitt ansatte tid til å drive fagutvikling og -oppdatering.

Jeg skal, som sagt, ikke ta stilling til om det er bra eller ei av en stor bank å bruke den internasjonale kvinnedagen til å markedsføre investeringsmulighet for kvinner. Men når Heidi Nordby Lunde skal delta i debatten bør hun holde seg for god til å komme med sleivspark til og usannheter om en av de fagforeningene som har jobbet for heltid i en årrekke.