Hva er FAG – INTERESSE – OG SAMFUNNSPOLITIKK   for oss i Norsk Sykepleierforbund?

Logoen til  Venstre, Høyre, SV, Krf, Rødt, MDG ,Senterpartiet,Fremskritspartiet og arbeiderpartiet.

Logoen til ni politiske partier

Vi har erfart hvordan mangelfulle beredskapsplaner fikk konsekvenser for sykepleierne da pandemien rammet. Beredskapsplanene var ikke tilpasset risikobildet ved en pandemi. Mangel på smittevernutstyr, mangel på intensivsykepleiere mm. har gjort arbeidssituasjonen svært krevende.

Norsk Sykepleierforbund( NSF) erfarer konsekvenser av gapet mellom den bemanningen leder har planlagt i sykehjem og hjemmetjenester, og hvem som faktisk er på jobb. I gjennomsnitt er ca. 17 % av de vaktene det var planlagt å ha sykepleier på jobb, dekket av helsefagarbeider eller ufaglærte. I tillegg er ca. 8 % av vaktene der det skulle vært en helsearbeider også dekket av ufaglærte.

For oss som kjenner yrket er det åpenbart at dette gir et økt press på alle som er på jobb, men særlig på de med størst ansvar og mest kompetanse som ofte er sykepleiere.  Dette må vi formidle til politikerne! Ser de sammenhengen mellom frafall fra yrket og det presset der er å stå alene om et stadig større faglig ansvar?

Helsetjenesten bæres fortsatt i hovedsak av kvinner, og kvinner utgjør en formidabel ressurs i det norske helsevesenet.  Vi kjenner til at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år, og at 60 % av alle uføre er kvinner. Hvorfor er det allikevel slik at 7 av 10 som får godkjent yrkesskader er menn og at 9 av 10 som får godkjent yrkessykdom er menn. 7 av 10 uføretrygdene etter yrkesskadereglene er menn.  Kravene for å få godkjent skade eller belastning knyttet til arbeid i helsesektoren er svært krevende. Dagens rett til yrkessykdom gjenspeiler arbeidslivet på 50 - 60 tallet preget av tung industri og mannsdominerte yrker.  Kjenner politikerne til hvor skoen trykker i dag? NSF krever at yrkessykdomslisten gjenopptas og revideres og at vi får et yrkesskaderegelverk som gir de store kvinnedominerte yrkesgruppene reell rett til yrkesskadeerstatning.

Nærmest halvparten av sykepleierutdanningen gjennomføres ute i praksis. Kjenner politikerne til hvilket merarbeid det er for sykepleiere å kontinuerlig skulle veilede og lære opp studenter parallelt med det økende ansvaret det daglige arbeidet medfører?  NSF vet at vi er helt avhengig av gode studieløp som gjør at studentene fullfører utdanningen. I dag faller alt for mange fra underveis i studiet. Vi mener at økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene vil styrke utdanningene, og gi flere sykepleiere. Vi mener også at antall kombinerte stillinger mellom praksis og universitet og høgskoler bidrar til å styrke utdanningen og ruste nyutdannede sykepleierne til den jobben de skal utføre. Dette må vi synliggjøre overfor politikere.

I kommunene vedtas det årlig rammer for de ulike tjenestene. Kjenner dine politikere til hvordan helsesykepleiernes hverdag er i din kommune. Vet de om sykepleiestillinger er besatt, eller hvor høyt sykefraværet er i kommunen? Kjenner de til hvordan kreftbehandling eller psykisk helsetjeneste ivaretas i kommunen, og hvor skoen trykker mest?

Sykepleiere som står midt oppi dette, og tillitsvalgtapparatet vårt kjenner dette. Dette vil vi synliggjøre overfor politikerne i alle partier! Vi må sikre at de har best mulig kunnskap om helsetjenesten. Vi kjenner hvor skoen trykker, det må vi synliggjøre!

Politikk handler rett og slett om fordeling av byrder og goder i samfunnet. For oss i NSF er det viktig å synliggjøre vår arbeidshverdag og beskrive hvordan resursfordeling og prioriteringer påvirker oss. Partiene har ulike løsninger, men alle partiene er opptatt av helsepolitikk, og pandemien har virkelig satt helsetjenesten på dagsorden. Vi vil benytte muligheten til å synliggjøre det vi kjenner best. Derfor snakker vi med alle partiene, og vi heier på et demokratisk Norge med et sterkt offentlig helsevesen.

Hilsen fra fylkesleder, Randi Askjer