KS strategikonferanse

Strategikonferansene er en del av KS’ medlemsdemokrati der både lokale folkevalgte og ansatte i kommuneadministrasjonen deltar. I tariffsammenheng legger konferansene et viktig grunnlag for KS’ forhandlingsmandat i det kommende tariffoppgjøret. De representerer dermed en viktig arena også for Norsk Sykepleierforbund( NSF). Gjennom påvirkningsarbeid i forkant har vi mulighet til å sørge for at det er NSFs tariffpolitiske målsettinger som får gjennomslag og denne muligheten ønsker vi å benytte.

Da KS’ debatthefte ble sendt ut i desember 2020, var hovedoppgjøret 2020 ikke i havn, og tariffdelen ble derfor utelatt. Den 5. februar ble det sendt ut et eget tariffnotat til kommunene/fylkeskommunene.

Fylkenes rolle:

Forhandlingsavdelingen har forståelse for at det er begrenset hva vi rekker på så kort tid. I en «normalsituasjon» ville det være naturlig å intensivere påvirkningsarbeidet i tiden rundt kommunenes behandling av debattheftet/tariffnotatet sammen med tillitsvalgte. På grunn av det korte tidsvinduet frem til strategikonferansen 2. mars, har fylkesledelsen kommet frem til at vi konsentrere oss om tariffnotatet.

I tariffnotatet 2021 ser dere en del forklarende tekst og tabeller, men til slutt stiller KS to konkrete spørsmål:

  • Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?
  • Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten være?

Med dette som utgangspunkt lager fylkesledelsen et brev til kommunenes ordførere og utvalgsledere i helse, som sendes ut mandag i uke 8.