Fagkursmidler 2022

En illustrasjon av en hjemmesykepleier, en anestesisykepleier og en sykepleier på datamaskin. Illustrasjon: Martina Paukova.

Vedtatt i NSF Vestland fylkesstyre 29.09.2021

Kriterier for tildeling av midler til fagkurs for
NSF Vestland

Tildeling
Norsk Sykepleierforbund avsetter årlig midler til fagkurs for hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer og lokale faggruppeledere. Midlene tildeles etter søknad til fylkesstyret v/fylkesleder. Søknader behandles av AU og fylkesstyret orienteres.   Fylkesstyret kan legge årlige føringer for hvordan midlene skal tildeles.  

Stipendets omfang.
Fagkursstøtten er primært til kurs og konferanser. Den enkelte søker får dekket inntil kr. 7.500 pr. kurs (kursavgift og overnatting) + dekning av reiseutgifter. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste offentlige transport.
*) Festmiddag kan dekkes inntil kr 500,- (gjelder Sykepleiekongressen)

Søkere
Fylkesstyret har vedtatt at midlene fortrinnsvis tildeles tillitsvalgte som har vært ett år i vervet. Fylkesstyrets medlemmer og faggruppeledere trenger ikke å ha vært i vervet 1 år. En søker kan søke flere ganger per år. Hvis behov for prioritering av søkere, vil søknadene fordeles i henhold til ansiennitet i vervet.

Søknad
Søkeren må først ha søkt sin arbeidsgiver om tilskudd til det aktuelle fagkurset. Det skal benyttes vedlagt søknadsskjema som sendes til vestland@nsf.no
 
Søknaden må inneholde:
Dokumentasjon av tiltak det søkes til (kurs el.lign.)
Dokumentert avslag på søknad om tilskudd fra arbeidsgiver
Ved søknader i forbindelse med studiereiser må det vedlegges bekreftelse fra arrangør/ besøkssted.
Oversikt over reisekostnader
 
Eventuelle endringer i planen/forfall må meldes til NSF i så god tid som mulig.
 
Oppgjør
Det er ønskelig at mottaker av fagkursmidler kan referere fra aktuelle fagkurs på en TV-konferanse/medlemsmøte/eller andre aktuelle sammenhenger.
 
Oppgjør foretas etter at søker har levert sin reiseregning i Visma Expense (som merkes avdeling 15, seksjon 1514 og prosjekt 291401) med følgende dokumentasjon:

Kostnader som er innenfor tildelingens ramme
Dokumenterte reiseutgifter  

Ta kontakt med vestland@nsf.no for å få tilsendt søknadsskjema.