HTV Samnanger kommune

Bilde av Marta Fossdal, HTV Samnanger

Bilde av HTV Samnanger Marta Fossdal

Marta Fossdal 29 år.
Eg var ferdig utdanna sjukepleiar ved Haraldsplass diakonale høgskule i 2015. Har jobba ein kort periode ved nevrokirurgen på Haukeland sjukehus, før eg vendte tilbake til kommunehelsetenesta, og hovudsakleg innan eldreomsorg. Eg var ferdig med vidareutdanning ved HVL i psykisk helse og rusarbeid i 2020, og jobbar no i psykisk helse og rustenesta i Samnanger. Etter to år som plasstillitsvalgt, vart eg i mars i år hovudtillitsvalgt. Me har 28 medlemmar i kommunen, eg har 8 % frikjøp og me har ein plasstillitsvalgt utan frikjøp. 

Utfordring i kommunen er å rekruttera nye sjukepleiarar. Eit verkemiddel me er stolt av er 6 kvar helg. Samtidig krev det sjølvstendige sjukepleiarar som står mykje åleine.

Ynskjer å helse til alle mine medlemmar, tidlegare medstudentar og kollega.

Mvh

Marta Fossdal