En bunnsolid helsetjeneste?

Linda Lavik, Fylkesleder i NSF Viken

Jeg har snakka med tillitsvalgte og medlemmer som beskriver en arbeidssituasjon som jeg ikke har hørt om tidligere. Smittesituasjonen og sykepleier- og jordmormangel fører til et stort arbeidspress, både i sykehus, kommuner og andre steder. Vi har en stor bemanningskrise, som har blitt større i løpet av snart to år med pandemi. 

Espen R Nakstad uttalte denne uken at vi har et bunnsolid helsevesen. Det er vel ikke helt sant.  Norge har et godt helsevesen, men det er helt avhengig av nok sykepleiere og øvrig helsepersonell for at beredskapen og tilbudet skal være på plass. Vår helsetjeneste er veldig sårbar. 

Jeg vil takke alle som står i stormen, med omdisponeringer, overtid, overbelegg og store utfordringer. Sykepleierne og jordmødrene strekker seg langt for pasientene og for kollegaene. Dessverre ser vi at dette har kostet mye, og mange sykepleiere vil slutte og noen har sluttet.  

NSF har krevd raske tiltak og bedt om møte med statsministeren. Det trengs tilbud om heltid, lønnstillegg, videreføring av koronaunntak for pensjonerte sykepleiere, gode merarbeidsavtaler. Vår forbundsleder har krevd nasjonale tiltak nå. Vi trenger å mobilisere og beholde sykepleierne og jordmødrene. Vi må ta godt vare på de som jobber, slik at det ikke fører til langvarig sykemelding og i verste fall uførhet.   

Et stort paradoks, er at samtidig som dette skjer- og vi har for liten kapasitet- så skjer det en innsparing. Turnuser blir lagt om – sykepleiere presses til å jobbe kortere vakter enn før- vaktlengden blir kortet med en time eller halvtime for å spare. Dette medfører at turnusene blir tøffere og enda mer belastende å jobbe i. Har vi ikke lært? Mens sykepleiere slutter i yrket fordi belastningen er for stor- så er noen i full gang med å gjøre belastningen enda større. Jo du skal klare jobben din på kortere tid- du skal ikke få heltid- du skal jobbe turnus men ikke ha mulighet for langfri. Det er mye snakk om helgetimer og at sykepleierne må jobbe mer helg. Jeg vet at det trengs bedre fagdekning i helgene, men når vi er underbemannet i ukedagene, så hjelper det ikke å flytte timene fra uke til helg. Vi har gjort undersøkelse om hvordan det faktisk står til med bemanningen i våre 51 kommuner i Viken. Undersøkelsen viser at det største avviket på sykepleiervakter er i ukedagen, ikke på helg. Om sykepleierne vi har skal jobbe flere helgetimer flytter vi bare problemet fra helgebemanning til bemanningen i hverdagene.  

Kommunenes krav om at sykepleiere skal jobbe flere helgetimer har for alvor satt i gang diskusjonen om langvakter. Flere kommuner krever at de ansatte jobber lange vakter hver 4. helg eller at de jobber ordinære vakter, men da hyppigere enn hver 3. helg. Ikke alle har helse til å jobbe langvakter og ikke alle arbeidsplasser egner seg for langvakter. I følge loven skal det være frivillig å jobbe langvakter, og helse og velferd skal ivaretas for den enkelte.  

Medlemmene i Norsk sykepleierforbund har vært tydelige på at de ikke ønsker å jobbe oftere enn 3. hver helg. Det å kunne ha fri når folk flest har fri betyr mye for vår sosiale velferd. Forskning har også vist at vi restituerer bedre når vi har lengre sammenhengende fri. En fridag før og etter helg vil ikke tilsvare en frihelg når det kommer til restitusjon.  

Vi vet at å arbeide turnus kan ha negative konsekvenser for helse og sosialt liv. I tillegg er det økt fare for feil, mangel og ulykker når lengde på vakten øker. Det er derfor viktig at den arbeidstidsordningen som våre medlemmer går i er stabil, forutsigbar og lagt opp etter helsefremmende prinsipper. Vi må sette større krav til forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen, hvor søkelyset må være på helse, velferd og sikkerhet for arbeidstakerne. Det er et felles ansvar å ta vare på turnusarbeideren. Vi krever nasjonale og lokale tiltak nå, med bedre bemanning og lønnstiltak, ellers er pasientsikkerheten truet i vår “bunnsolide” helsetjeneste.