Vårhilsen fra fylkesleder

Fylkesleder Linda Lavik

I skrivende stund herjer den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig. NSF støtter den internasjonale fagbevegelsens appell om russisk tilbaketrekning, og strakstiltak for fred og sikkerhet i regionen. Våre tanker går til folket i Ukraina, og jeg tenker spesielt på alle sykepleierne og jordmødrene som har en stor oppgave i å klare å nå frem med helsehjelp i et land under angrep.

Vi vet at norske kommuner i første omgang skal ta imot over 30.000 flyktninger. Disse vil trenge helsetjenester i varierende grad. Flere av våre medlemmer er igjen sentrale i forhold til en internasjonal krise! Vi må gjøre det vi kan for å støtte de som trenger hjelp, og vi må forberede oss på en stor humanitær krise. Samtidig som helsetjenesten vår knapt er ferdig med forrige unntakstilstand, så rustes den nå for ny innsats. Nye oppgaver vil kreve at det gjøres prioriteringer og at det arbeides aktivt med oppgavedeling i tjenestene. Som fylkesleder ønsker jeg å følge dette arbeidet tett.

Tariffoppgjør

Her hjemme kjemper NSF en viktig kamp for et godt og likeverdig helsetilbud til alle. Helseministeren lover at Norge skal ha et helsetilbud i verdensklasse. Det er bra at hun sier det, men da trengs det tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell i offentlig sektor. NSF krever lønnsløft, økt bemanning og bedre turnusordninger. Tariffoppgjøret i år må prioritere sykepleiere, jordmødre og ledere for å sikre kritisk kompetanse. Det store frafallet fra yrkene må stoppes. Det er minst like viktig å beholde de vi har, som å utdanne nye. Undersøkelser viser at det er høy belastning og lav lønn som er grunnen til at folk forlater yrket.

Et lønnsløft er nødvendig for å sikre befolkningens behov for kompetent helsepersonell nå og i fremtiden.

Lærerne og de andre Uniogruppene har mange av de samme utfordringene. Vi støtter også økt lønn til helsefagarbeidere. LO støtter ikke NSF og Unio, og det skuffer meg. LO burde være opptatt av likelønn og et godt offentlig helsetilbud. Det er tid for å stå sammen nå - vi må kjempe sammen for vår felles framtid.

Hva skjer med NSF Viken?

Viken fylkeskommune har bestemt seg for å splittes, og gå tilbake til de tre gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud fra 1. januar 2024. Hvilken betydning får dette for oss i NSF? I våre vedtekter står det at vi skal følge fylkesinndelingen. Det betyr at vi skal gå tilbake til de tre gamle fylkene. Forbundsstyret har bestemt seg for å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på fordeler og ulemper med å dele oss opp igjen. Dersom vi skal fortsette som nå, må vedtektene endres. Dette må i så fall opp på landsmøte i november 2023.

Jeg er opptatt av å høre med våre tillitsvalgte, lokale faggrupper og medlemmer hva de mener er riktig inndeling av NSF. Vi har et godt samarbeid innad i NSF-Viken. Vi har fått til mye etter at vi ble slått sammen. Flere tillitsvalgte har sagt at mye er bra, mens andre sier at de ønsker seg tilbake til slik det var før. Vi skal ha en god prosess. Forbundsstyret skal få et godt kunnskapsgrunnlag før de bestemmer hva som er best for organisasjonen. NSF har viktige oppgaver for medlemmene. Det skal vi ivareta på en god måte, uavhengig av hvordan NSF velger å organisere seg framover.

Følg med - mer info kommer.

Sykepleier og jordmordagen

Pandemien er ikke over, men samfunnet og NSF åpner igjen. I mai blir det feiring av den internasjonale sykepleierdagen og jordmordagen. Det blir medlemsarrangement i Fredrikstad på ettermiddagen 11. mai og i Drammen 12. mai.  Påmelding og program finner du lenger nede i nyhetsbrevet.

Til slutt vil jeg ønske oss alle lykke til med en krevende situasjon framover. Vi er forberedt på at den humanitære krisen krever stor innsats av våre medlemmer. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller fylkeskontoret om du har spørsmål eller du trenger bistand.