Deltid i helsesektoren går ut over pasientene!

Fylkesleder Linda Lavik sammen med trommekorpset

På sykehuset Østfold har mindre en 40% av sykepleierne i turnus heltidsstilling. På nyfødt intensiv avdelingen ved samme sykehus har kun 5 av 61 sykepleiere full stilling.

I dag mangler Norge 7000 sykepleiere. Har vi da råd til å ha sykepleiere ansatt i deltidsstillinger? Svaret er nei. I hvert fall hvis vi ønsker oss en velferdsstat der kvalitet, trygghet og faglighet står i sentrum.

Helsefremmende heltid

Regjeringen har sagt at hele og faste stillinger skal være standarden i helsetjenesten. Arbeidsmiljøloven styrker retten til heltid for arbeidstakerne. Å ha sykepleiere ansatt i heltidsstillinger har vist seg være helsefremmende for både de ansatte og pasientene. Med sykepleiere i heltidsstillinger på egen avdeling, skaper man kontinuitet på arbeidsplassen, og et bedre arbeidsmiljø. Pasientene får færre ansatte å forholde seg til og sykepleierne kan følge opp sine pasienter tettere.

Resultatet er mindre fravær bland de ansatte, bedre pasientsikkerhet og høyere faglig kvalitet på helsetjenesten. At sykepleierne har full stilling ganger alle parter.

Hvordan kan helseministeren da godta at et sykehus baserer driften sin på deltidsstillinger?

Et helsevesen basert på deltid

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere i helsesektoren baserer driften sin på deltidsansatte. Flere sykehus tilbyr imidlertid alternative former for heltidsansettelse. En variant er flerpoststillinger – stillinger hvor man eier en hel stilling, men jobber to ulike steder i samme organisasjon. Kanskje eier du 40 prosent stilling ved barneavdelingen og 60 prosent ved generell indremedisin. Et annet alternativ er at man er ansatt i en deltidsstilling på en avdeling og har resten av stillingen sin i sykehusets vikarpool.

FAFO rapporten Heltids- og deltidsansettelser «Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold» fra 2021 viser at denne form for heltidsansettelser ikke gir den gevinsten man ser i forbindelse med heltidsansatte, pasientsikkerhet og kvalitet der de ansatte har et fast fysisk arbeidsforhold i full stilling. Det er heller ikke med å sikre at man får brukt sårt trengt spesialkompetanse på riktig sted eller til riktig tid.

Oppdrag heltid

Til slutt vil jeg sitere oppdragsdokumentet til Helse Sør Øst:

«Arbeidet med utdanning og kompetanse skal bidra til at helsepersonell i norsk spesialisthelsetjeneste ligger i front faglig og dermed kan tilby gode og trygge tjenester i hele landet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i regionale utviklingsplaner og tiltak som bidrar til å rekruttere, beholde og utvikle personell på kort og lang sikt skal iverksettes. Å videreføre og forsterke arbeidet med heltidskultur er en del av dette. Det skal legges til rette for kompetanseoppbygging i den ordinære virksomheten og desentraliserte tilbud skal utvikles. Utdanning av spesialister skal dekke behovene i regionen og redusere avhengighet av utenlandsk arbeidskraft. Tilstrekkelig tilgang på spesialsykepleiere (ABIOK), som intensivsykepleiere og jordmødre er nødvendig for å ivareta sentrale tjenestetilbud.»

Og jeg stiller spørsmålet, kan Helse Sør Øst stå inne for sine valg om å ikke tilby hele stillinger, i egen avdeling, til sykepleiere som ønsker det?