Manglet sykepleier på 3259 vakter

En illustrasjon av en lønnsforhandling. Illustrasjon: Martina Paukova.

Planlagt og faktisk bemanning

Hvert år gjør tillitsvalgte i NSF Viken et viktig arbeid med å kartlegge avviket mellom planlagt og faktisk bemanning i kommunene. Bemanningsplaner og vaktlister fra to ordinære uker i mars måned sammenlignes. Tilbake sitter vi med tall som viser hvor mange sykepleiere, faglærte og assistenter som skulle ha vært på jobb, -og hvor mange som faktisk var på jobb.

I 2020 ble ikke undersøkelsen gjennomført. Det var tross alt vanskelig å betegne noen av vår-ukene i 2020 som «ordinære». Derfor er det resultatene vi har fra 2019 vi sammenligner årets tall med.

Blir det bedre, verre eller står vi på stedet hvil?

I 2019 manglet det sykepleier på 18,0% av vaktene i Viken. I 2021 manglet det sykepleier på 18,5% av vaktene. Mangelen på helsefagarbeidere har økt fra 6,7% i 2019 til 9,9%. Vi ser også at bruken av assistenter har økt fra 78,2% i 2019 til 98,6%. Tallene viser at det blir færre sykepleiere og faglærte på jobb i pleie og omsorgstjenesten i Viken samtidig som bruken av ufaglærte øker. Dette er bekymringsverdig når vi vet at kommunehelsetjenesten får ansvar for stadig flere og sykere pasienter.

Hvordan skal tallene leses?

Med en manglende bemanningsnorm kan tjenestene planlegge for et ulikt antall sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. Andelen de planlegger for vil ha stor betydning for tallene som kommer frem i Planlagt og faktisk bemanning.

To eksempler:

I en hjemmetjeneste i en middels stor by i Viken er det planlagt for at 39,6% av det totale antallet vakter skal dekkes av sykepleier og kun 2,4% planlagt bruk av assistenter. Her vil selv en liten økning av assistenter gi stort utslag i undersøkelsen. Siden de har planlagt for en høyere andel sykepleiere kan det også være at de har høyere terskel for å leie inn sykepleier ved fravær.

På et sykehjem rett utenfor Oslo, er det planlagt for at kun 24,4% av det totale antallet vakter skal dekkes av sykepleiere og hele 12,5% skal dekkes med assistenter. Når de har planlagt for lav sykepleierdekning, vil terskelen være lav for å leie inn sykepleier ved fravær. Dersom de alltid må dekke sykepleiervakter med sykepleiere vil det komme frem at de har lavt avvik mellom planlagt og faktisk bemanning.

Eksemplene viser at det ikke nødvendigvis er de avdelingene som har minst avvik mellom planlagt og faktisk bemanning, som har best sykepleier og fagdekning og lavest bruk av ufaglærte. Dersom man vil sammenligne avdelinger og bruke tallene lokalt er det nødvendig å se tallene fra planlagt og faktisk bemanning opp mot andel personellkategorier.

Sammenligner vi derimot gjennomsnittet i fylket og på landsbasis med tallene fra 2019, ser vi færre vakter dekkes av sykepleiere og helsefagarbeidere, mens en større andel dekkes av ufaglærte.

Hvorfor er planlagt og faktisk bemanning viktig?

Tallene fra undersøkelsen synliggjør kompetanse avvik og dokumenterer behovet for forsvarlig bemanning.

Det er også et virkefullt verktøy tillitsvalgte kan bruke i forhandlinger med arbeidsgiver. Tall som viser stort sprik mellom antallet sykepleiere som etter planen skulle ha vært på jobb, og antallet som faktisk var på jobb over en periode, tydeliggjør behovet for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Tallene viser også store forskjeller mellom kommunene og innad i kommunene. Synliggjøring av disse forskjellene kan gi toppledelsen i administrasjonen og politikerne et bedre beslutningsgrunnlag for tildeling av midler i helse- og omsorgssektoren.

Ved å sammenligne arbeidsteder og kommuner kan man også etterspørre hvilke tiltak som er iverksatt på arbeidssteder med lite avvik i sykepleierdekningen. Dersom nabokommunen klarer å dekke sykepleiervakter med sykepleiere er det kanskje lærdom å hente derifra?

Alvorlig mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere

Når vi mangler livsnødvendig sykepleierkompetanse på så mange vakter, er det klart at det går ut over pasientsikkerheten. Vi er også svært bekymret for mangelen på helsefagarbeidere. Når både sykepleiere og helsefagarbeidere erstattes av ufaglærte, øker faren for at noe går alvorlig galt. Det blir også slitasje på de få sykepleierne og helsefagarbeiderne som er på jobb. De blir stående med flere oppgaver og ansvar som ufaglærte ikke kan gjøre. I det lange løp resulterer dette i utslitte medarbeidere, dårlig arbeidsmiljø og sykefravær.

Du finner tallene for faktisk og planlagt bemanning med oversikt over andel personellkategori i Viken her .

Andel personellkategori planlagt, viser prosentandelen av den totale bemanning som er planlagt med sykepleier, helsefagarbeider, assistent og annet. Andel personellkategori faktisk, viser hvordan prosentandelen av de samme kategoriene reelt sett ble.