Tillitsvalgte

Støtte til fagkurs hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt/ fylkesstyret og faggruppeledere

Hovedtillitsvalgte/tillitsvalgt/ medlemmer i fylkesstyret og  fagruppeledere kan søke NSF Møre og Romsdal om dekning av utgifter til fagkurs. Det kan tildeles inntil kr. 5.000.- pr. kurs m. opphold, + dekning av reiseutgifter.

For refusjon for reise og kursavgift brukes Visma elektronisk reiseregning/ utlegg. De som ikke har Visma, sender reiseregning på papir.

Søknad om støtte til kurs

PP- presentasjon på fagpolitisk konferanse 28.11.17

Her finner dere PP som ble presnetert på fagpolitisk konferanse i Ålesund 28. november

Oppdateringskonferanse september 2016

Her ligger PP- som ble brukt under oppdateringskonferansen.

Trekk i lønn- beredskapsvakter

Inntrekk ferie

Helg og høytid

Handlingsplan og årsberetning

I følge NSF's vedtakter § 4 skal Hovedtillitsvalgte levere årsberetning og handlingsplan hvert år.

Her finner du en mal som kan brukes. Handlingsplan og årsmelding M&R 2014 eksempel/mal

Skjema for stipend, honorar, tapt arbeidsfortjeneste/ honorar

Her ligger skjema for stipend, honorarer/ tapt arbeidsfortjeneste. Tillitsvalgte og fylkesstyremedlemmer fyller ut UTLEGG i elektronisk reiseregning.
Dette skjema brukes av andre som ikke har tilgang til elektronisk reiseregning.
Skjema for utbetaling av stipend, honorar, tapt arbeidsfortjeneste osv

Kommune nummer/ arbeidsgivernummer

Her finner dere oversikt over kommunenummer/ arbeidsgivernummer dere skal bruke ved innsending av regninger/ utlegg

 

Kommunenr./ arb.givernr.

Rutiner, Leverandørfakturaer / fakturaadresse NSF

Her finner du rutiner for hvordan du skal gå frem når du skal handle på regning for ditt HTV-område. Husk at koden for ditt HTV-område må settes på.

 Fakturaadresse_M&R_for_fylkeskontoret

HTV-konferansen Molde April 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner dere Power Point presentasjonen som ble brukt på HTV-konferansen april 2016

KLP

Sykepleierløftet

Arbeidstid Div

Kommunereformen

Ressurstjenesten Molde

Tingrettsdom

Heltidsvalget

Turnusavtale

Eksempel på turnusavtale følger vedlagt

Lønnskravskjema og veiledning hvordan kreve høyere lønn

Skjema for bruk i lokale forhandlinger.

Tips om hvordan kreve høyere lønn:https://www.nsf.no/vis-artikkel/115890/17036/Hvordan-kreve-hoyere-lonn?

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Her ligger link til heftet: Fritid i forforbindelse med helg og høytid. Det er nytt hefte fra 2014

https://www.nsf.no/Content/1520926/Hefte%20-%20helg%20og%20h%C3%B8ytid%202014.