Ledelse

LEDERPRISEN 2019 TIL FREMME AV SYKEPLEIEKVALITET

God ledelse er en forutsetning for gode tjenestetilbud. En helsetjeneste i kontinuerlig endring krever sin leder på alle nivåer! God ledelse bidrar også til et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassene.

Årets leder Kristin Haugen ved NTNU

Prisen for beste sykepleieleder 2017 ble i dag gitt til Kristin Haugen NTNU. Den ble overrekt av nestleder i Norsk Sykepleierforbund Oppland, Marianne Nielsen.

Lederkonferanse - myndighet til å lede!

NSF Hedmark og Oppland inviterer ledermedlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere til Lederkonferanse – myndighet til å lede!

-hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet.