Ledere

Årsmøte faggruppe for sykepleieledere.

NSFLSL, faggruppen for sykepleieledere har årsmøte onsdag 8. februar på fylkeskontoret.

I tillegg til valg av styre (kandidater til alle posisjoner er skaffet) blir det foredrag av konsulent Lill Andersen, med tema:

  • Hva betsår lederrollen av, og hva forventes av meg som leder?
  • Hvor ligger mitt fokus og prioriteringer i hverdagen, og er den riktig?
  • Hva kan være gode nok lederstrategier som er lett å ta i bruk i hverdagen

Gamle og ny medlemmer ønskes velkommen!

Deltid- en kostbar affære

Hvordan vil vi kunne bruke økonomisk analyse som bidrag til beslutninger om å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelser i pleie- og omsorgssektoren?

 

Revidert veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

 Helsedirektoratet har revidert veilederen «Mestring, samhørighet og håp» beskriver hva som er kommunenes forpliktelser i den psykososiale oppfølgingen ved alvorlige hendelser.

 

Abonnere på nyhetsbrev -Statens helsetilsyn

Du kan bestille elektronisk abonnement fra Statens helsetilsyn. Nyhetsbrevene inneholder nyheter, tilsyn, nye forskrifter osv.

Sykdom i ferien

Arbeidstaker kan kreve ny ferie etter bare én dag sykdom i ferien. Nå er regelendringen vedtatt i Stortinget, og de trådte i kraft 1. juli 2014.

For å kunne kreve ny ferie senere, må arbeidstakeren levere 100 prosent sykmelding for alle dagene man krever ny ferie. Det er også en forutsetning at kravet stilles raskt, normalt innen to uker etter at man har startet på jobb igjen etter ferien.

Endring i oppfølging av sykmeldte

Endring i oppfølgingsreglene for sykmeldte fra 1.juli. Lovendringen ble presentert sammen med den reforhandlede IA-avtalen i vår, men det er viktig å være klar over at lovendringen gjelder alle bedrifter – uavhengig av om de er med i IA-ordningen eller ikke.

Spesialisthelsetjenestens veiledingsplikt overfor kommunene

Helse- og omsorgsdeptartementet gav ut i fjor sommer et rundskriv som klargjør spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

http://www.ks.no/Regioner/BTV/Helse-og-omsorg/Nytt-om-spesialisthelsetjenestens-veiledningsplikt-/

Sykepleierstudentlønn mars 2014

NSF Telemark og studentrepresentant Cathrine V. Svendsen har kartlagt sykepleierstudenters lønn og vilkår pr. mars 2014 på de ulike årstrinnene. Vedlagt dokument viser at det er store forskjeller. 18 virksomheter har gitt tilbakemelding. Det er stor variasjon i lønn!

Studietilbud: Geriatrisk vurderingskompetanse

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har søknadsfrist 15.april til studiet Geriatrisk vurderingskompetanse.

http://www.hbv.no/studietilbud/helsefaglige-studier/geriatrisk-vurderingskompetanse/

TILSKUDD - kommuner og fylkeskommuner kan søke

Det er lagt ut flere kunngjøringer om tilskuddsordninger på Helsedirektoratets hjemmeside, bl.a. til kompetanse. De fleste tilskuddsordningene har ulik søknadsfrist. Noe for din kommune?

http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/default.aspx

Kurs for å forebygge utbrenthet hos ledere Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF tilbyr medlemmer som er leder med personalansvar å delta på kurset "Litt hjelp i tide - styrket evne til livsmestring" på Modum Bad.

Det gis også mulighet for rådgivningssamtale over en hel, halv eller to halve dager, samme sted.

Mer info og påmelding via link:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1444587/Forebygging-av-utbrenthet-hos-ledere--vurdert-aa-slutte?-=

Fagkonferanse 12.mai

For 3. året på rad arrangeres fagkonferansen i Ibsenhuset, Skien. I år vil det også bli konsert og parallelle sesjoner. Fagkonferansens tittel - "Ny tid - fryder forandring?"

Dette kan du ikke gå glipp av.

Demenskoffert sendes ut til alle kommuner

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har gjennom en evaluering fått bred kunnskap om etablering og drift av demensteam i kommunehelsetjenesten.

Basert på disse erfaringene er det utviklet veiledningsmateriell til kommunene. Temakofferten inneholder blant annet veiledere for utredning og diagnostisering, håndbok for etablering og drift av demensteam, og ny relevant fagkunnskap på området.

Samhandlingsreformen og inngåtte avtaler

Her har du tilgang til alle informasjon og avtaler som er inngått mellom STHF og kommunene.

http://www.sthf.no/fagfolk/samhandling/Sider/samhandling.aspx

Lederkonferansen 4.november - foiler

Vedlagt ligger foiler fra to av forlesningene.

Arbeid og fritid i helge- og høytider

Det er inngått enighetsprotokoll mellom KS og NSF, Fagforbundet og Delta om arbeid og fritid i helge og høytider.

Vedlagt ligger et nytt om omforent B-rundskriv 8/2013. Forståelsen er tydeligere.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lov-og-avtaleverk/Arbeidstid/Arbeid-og-fritid-i-helge--og-hoytider/

BEST SAMMEN - et hefte om å øke nærværet i helse- og omsorgsektoren

Dette er et hefte som partene i kommunal sektor ønsker skal bidra i det daglige arbeidet med HMS og et inkluderende arbeidsliv. Partene ønsker å gi praktiske tips og veiledning til hvordan en i helse og omsorgsektoren sammen kan skape et godt arbeidsmiljø.

KS håper ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte vil kjenne seg igjen og få noen ideer og inspirasjon gjennom å lese heftet

NSF har vært med på utarbeide heftet. I heftet er det en kobling mellom fag og arbeidsmiljø og mye NSF politikk. Kompetanseutvikling, bygging av gode fagmiljøer og kvalitet på tjenestene er alle nøkkelfaktorer som gode arbeidsmiljøtiltak.

Uønskede hendelser ved tromboseprofylakse

I løpet av Meldeordningens ti første måneder er det kommet inn til sammen 283 meldinger om uønskede hendelser ved tromboseprofylakse eller antikoagulasjonsbehandling. Hva gjøres for å sikre kvalitet?

 

 

Nasjonal konferanse om UFRIVILLIG deltid

15.oktober arrangeres en konferanse om erfaringer om deltid/heltid på Lillestrøm. Konferansen er gratis.

https://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/Ufrivillig+deltid/Nasjonal+konferanse+om+ufrivillig+deltid+15.+oktober.356263.cms

LederNYTT september 2013

Informasjon fra NSF Telemark til våre ledermedlemmer. Nytt, nyttig og aktuelt stoff for ledere.

1.       Arbeidsrettsdom får konsekvenser for arbeid og pensjon

2.       Forberedelser til neste års hovedtariffoppgjør – hva mener du?

3.       Kandidater til NSF Telemarks nominasjonskomite etterspørres

4.       Sykepleieres rolle og innsats 22. juli 2011

5.       TV-aksjonen 20. oktober

6.       Aktuelle kurs og konferanser

Rettigheter ved omstilling- nyttig verktøy

NSF har utarbeidet et nyttig verktøy om omstilling/omorganisering. Verktøyet ivaretar alle tariffområdene, kravene i lov- og avtaleverk om medbestemmelse og juridiske konsekvenser og faglige forhold.

Du må være logget inn som medlem for å få tilgang.

Lykke til!

https://www.nsf.no/arbeidsvilkaar/omstilling 

Retningslinjer for arbeidstøy i hjemmesykepleien og sykehjem

Arbeidstøyet en del av verneutstyret for sykepleiere for å beskytte seg mot påvirkning fra kjemikalier, smitte og annet.

Arbeidstilsynet har nå utarbeidet et faktaark om nettopp dette. http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=242940

Har du ikke klesgodtgjøring i din kommune kan NSF fremforhandle dette med arbeidsgiver. Ta kontakt med din tillitsvalgt.

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1116374/Sentrale-generelle-saeravtaler-(SGS)

LEDERKONFERANSE 4.NOVEMBER

NSF Vestfold og Telemark arrangerer lederkonferanse 4.november i Larvik, "Ledelse på hugget eller på hælene". Forbundsleder Eli Gunhild Bye kommer, kommer du?

 

SYKEPLEIEFORSKNING VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

Ved Institutt for helsefag foregår det mye sykepleieforskning. Vedlagt vil du finne oversikt over ulike temaer og hvem som forsker.

Høgskolen i Telemark hadde i fjor den største prosentvise økningen i forskning blant alle høyskoler og universiteter i Norge.

Riktig legemiddelbruk- prosjekt i forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen

Sandefjord er en av 12 kommuner i Vestfold som har deltatt i læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem. Mange fylker er i gang med lokale læringsnettverk for å spre kampanjen videre til kommunene.

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/Ledere/Artikler/Leder+ettersp%C3%B8r+resultater.2331.cms

Ledernettverk 12. september

Erfaringer som leder, motsetningenes - paradoksenes verden?

Program og påmelding ved å gå inn på linken under. Maks 35 deltakere, vær rask med påmelding. Frist senest 9. september

https://www.nsf.no/vis-kurs/1263201/Ledernettverk-12.-september

Ny veileder for lindrende omsorg og behandling i møte med sykehjemspasienter i livets sluttfase

 

Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark, Ottestad helse- og omsorgssenter, har utarbeidet veilederen.
 
Standarden inneholder ulike målområder som består av temasider, retningslinjer og prosedyrer som er aktuelle innenfor det enkelte målområdet.
 
 

 

NY app: Nav sykefravær

Nav og Arbeidstilsynet har lansert en ny app som skal forenkle, samle tips og råd, huskelister og varslingssystem om sykemelding.

http://www.nav.no/Forsiden/Nyheter/Ny+app%3A+NAV+Sykefrav%C3%A6r.346812.cms

Observerer du pasientens væske- og matinntak?

Flere studier viser at vi har et forbedringspotensial.

http://akribe.no/index.asp?id=41785

Pensjonsdom i arbeidsretten

Arbeidsgivere i KS tariffområde skal fra 21. juni 2013 innmelde alle ansatte i tjenestepensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelse vedkommende har. 
Dommen vil få konsekvenser for alderspensjonen dersom pensjonisten tar arbeid i kommunesektoren samtidig som vedkommende tar ut alderspensjon.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Hovedtariffavtalen/TJENESTEPENSJON-OG-MEDLEMSKAP/

Har du som leder en idé ?

Bruk veikartet og rapporten som er publisert på KS sin hjemmeside om velferdsteknologi. Det er seks prosjekter i seks kommuner som er analysert.

http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/Veikart-for-velferdsteknologi/

Viktig bistand i å utvikle fagprosedyrer i arbeidet

Her kan du få praktisk hjelp og støtte i jobben med å utvikle fagprosedyrer.

Helsepersonell kommuniserer

Helsetjenesten i Norge lager titusenvis av fagprosedyrer. Ved å dele og koordinere kan vi unngå dobbeltarbeid, og få bedre kvalitet på innholdet. Nettverket vil dele maler, verktøy og andre nyttige hjelpemidler, og når prosedyren er ferdig deler vi den. Det har hele helsetjenesten og alle pasientene nytte av. Vi tror dette vil forbedre og effektivisere fagprosedyrearbeidet.

http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer

Ordførere frykter innbyggernes forventninger til helsehjelp

Pleie og omsorg er den sektoren hvor utfordringene blir sett på som størst, tett fulgt av psykiatri og barnevern. De mener Stortinget må ta en prioriteringsdebatt.

http://www.sykepleien.no/nyhet/1238246/frykter-innbyggernes-forventningspress

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Forskning om konkurranseutsetting fremlagt på NOVA 8.mai.

Kutte i lønn for å få profitt
- Analysene viser at det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn lønn og pensjon, forteller Havig. Les og vurder selv.

http://www.nova.no/id/26852.0

Forskningen styrkes

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) har nå ferdigbehandlet forskningsmeldingen «Lange linjer». Stortingets behandling styrket meldingen på flere punkter, og bidro til å styrke ambisjonsnivået for forskningen

http://www.unio.no/kunder/unio/cms2011.nsf/pages/styrker-forskningen

Lønnsoppgjøret i Virke

Lønnsoppgjøret i Virke ble ferdig forhandlet 12.juni.

For Telemark gjelder dette Sauherad Samtun, Borgestadklinikken og Betanien, Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.

Resultatet: Generelt tillegg på 0.75 %, minimum kr. 3 100. Tillegget gis til alle som omfattes av sentrale forhandlinger. Minstelønnssatsene endret tilsvarende.

Virkningstidspunktet er fra 1.mai.

LOKALE FORHANDLINGER: Det settes av en pott til lokale forhandlinger på 1 %, med virkning fra 1.mai. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 1.oktober

Deltidsansattes rett til høyere stilling etter 12 måneder

I Prop.83 fra s. 65 til s. 85 (i vedlagt link på høyere side trinn 1) finner dere alt om endringene. Hvordan beregningene av denne retten er foreslått finner dere på s. 77. http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=56767

Lovendringen trer i kraft fra 1.januar 2014.

NSFs høringssvar om endringene i aml - deltidsansattes rett til høyere stilling etter 12 måneder

Kontroll av helsepersonells autorisasjon/lisens før ansettelse

Arbeidsgiver har et ansvar for å sjekke om helsepersonell har autorisasjon/lisens eller ikke før ansettelse.

Saksrutinene til Statens autorisasjonskontor (SAK) er i dag at hvis en autorisasjon/lisens inndras, sendes dette pr. brev til vedkommende. Autorisasjonen/lisensen som er gitt på et tidligere tidspunkt innkreves  ikke fysisk av SAK.

 

Pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen har som mål å forbedre pasientsikkerheten i Norge.

Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten. Sidene er beregnet på helsepersonell samt ledere og kvalitetsrådgivere i helsetjenesten.

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender

http://www.pasientsikkerhet.no/

Hvorfor betaler noen kommuner mye mer enn andre for samhandlingsreformen?

Når vi nå vet hvorfor noen kommuner betaler mye mer enn andre for samhandlingsreformen, må vi kunne forvente at dette rettes opp, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU har på oppdrag fra KS undersøkt årsakene til at kommuner kommer ulikt ut i samhandlingsreformen.

Foiler fra fagkonferansen 13.mai

Her vil du finne noen av foilene som ble brukt av noen forelesere på fagkonferansen 13.mai.

Kreftkoordinator i kommunene - nye midler

Kreftforeningen har utlyst nye midler til kreftkoordinatorer i kommunene. Søknadssfristen er 15.juni 2013.

4 kommuner i Telemark fikk i fjor midler til prosjektstillinger for kreftkoordinatorer.

Vedlagt link finner dere all viktig informasjon: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-hjelp/kreftkoordinator-i-kommunen/

 

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren

Vedlagt finner dere link til KS sitt B-rundskriv om årets lønnsoppgjør. et informastivt, nyttig og viktig skriv.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Tariff/Tariff-2013-Om-resultatet-av-mellomoppgjoret/

Årets lederpris 2013

Lederprisen gikk til Kristin Berre, enhetsleder intensivenheten STHF. Prisen ble utdelt på fagkonferansen 13.mai i Ibsenhuset. Vi gratulerer.

Det var i år to kandidater, begge to fra STHF.

http://www.sthf.no/aktuelt/nyheter/Sider/kristin-berre-tildet-nsf-telemarks-lederpris.aspx

Tenker nytt om morgendagens omsorg

Mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter og innføre nye metoder og arbeidsformer.

Dette er en mulighetenes melding sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

 

Ledere i Telemark

Nå har vi opprettet en egen side til og for ledere. Her vil vi legge ut relevant og nyttig informasjon, linker, rapporter m.m.

God kvalitet- trygge tjenester

Meld. St. 10- God kvalitet - gode tjenester er en tilrådning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-10-20122013.html?id=709025

Lenker til andre ressurser

Her finner du oversikt over endel internettsider som inneholder nyttig informasjon og mange ressurser i forhold til flerkulturell sykepleie/- samfunn.

 

Psykisk helse på 17 språk

Helsedirektoratet har oversatt 13 ulike brosjyrer om psykisk helse og hjelpetilbudet i Norge til 17 språk.

link til Helsedirektoratet

Kontakt med Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Opplever du problemer i forhold til arbeidsplassen på grunn av språk, kultur eller andre barrierer? Har du spørsmål, ideer eller tanker du vil dele med oss, ta kontakt med en av oss.
Leder Anne K. Malme
E-post: anne.k.n.malme@hit.no
Sekretær Sigrid Skarholt
E-post: sigrid.skarholt@sykepleierforbundet.no
E-post: telemark@sykepleierforbundet.no merk Flerkulturelt Forum

Du kan også ringe fylkeskontoret tlf 35 53 27 70

Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Flerkulturelt Forum for sykepleie i Telemark ble opprettet av NSF Telemark Fylkesstyre i desember 2007. Bakgrunnen for opprettelsen er at vi som sykepleiere lever og yter vår yrkespraksis i et stadig mer flerkulturelt samfunn. Intensjonen med Flerkulturelt Forum for sykepleie i Telemark er å skape en arena der tema rundt et flerkulturelt helsevesen (kommune- og spesialisthelsetjenesten) diskuteres. Forumet skal være åpent for alle som interesserer seg for temaet, både sykepleiere med norsk og utenlandsk bakgrunn.

Presentasjon av sekretariatet Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Sekretariatet Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark presenteres på denne siden. Det er ønskelig å utvide sekretariatet med enda noen medlemmer. Er du interessert, ta kontakt med leder Anne K. Malme.