Ledere

Ny veileder for lindrende omsorg og behandling i møte med sykehjemspasienter i livets sluttfase

 

Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark, Ottestad helse- og omsorgssenter, har utarbeidet veilederen.
 
Standarden inneholder ulike målområder som består av temasider, retningslinjer og prosedyrer som er aktuelle innenfor det enkelte målområdet.
 
 

 

Observerer du pasientens væske- og matinntak?

Flere studier viser at vi har et forbedringspotensial.

http://akribe.no/index.asp?id=41785

Har du som leder en idé ?

Bruk veikartet og rapporten som er publisert på KS sin hjemmeside om velferdsteknologi. Det er seks prosjekter i seks kommuner som er analysert.

http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/Veikart-for-velferdsteknologi/

Viktig bistand i å utvikle fagprosedyrer i arbeidet

Her kan du få praktisk hjelp og støtte i jobben med å utvikle fagprosedyrer.

Helsepersonell kommuniserer

Helsetjenesten i Norge lager titusenvis av fagprosedyrer. Ved å dele og koordinere kan vi unngå dobbeltarbeid, og få bedre kvalitet på innholdet. Nettverket vil dele maler, verktøy og andre nyttige hjelpemidler, og når prosedyren er ferdig deler vi den. Det har hele helsetjenesten og alle pasientene nytte av. Vi tror dette vil forbedre og effektivisere fagprosedyrearbeidet.

http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer

Ordførere frykter innbyggernes forventninger til helsehjelp

Pleie og omsorg er den sektoren hvor utfordringene blir sett på som størst, tett fulgt av psykiatri og barnevern. De mener Stortinget må ta en prioriteringsdebatt.

http://www.sykepleien.no/nyhet/1238246/frykter-innbyggernes-forventningspress

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Forskning om konkurranseutsetting fremlagt på NOVA 8.mai.

Kutte i lønn for å få profitt
- Analysene viser at det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn lønn og pensjon, forteller Havig. Les og vurder selv.

http://www.nova.no/id/26852.0

Forskningen styrkes

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) har nå ferdigbehandlet forskningsmeldingen «Lange linjer». Stortingets behandling styrket meldingen på flere punkter, og bidro til å styrke ambisjonsnivået for forskningen

http://www.unio.no/kunder/unio/cms2011.nsf/pages/styrker-forskningen

Deltidsansattes rett til høyere stilling etter 12 måneder

I Prop.83 fra s. 65 til s. 85 (i vedlagt link på høyere side trinn 1) finner dere alt om endringene. Hvordan beregningene av denne retten er foreslått finner dere på s. 77. http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=56767

Lovendringen trer i kraft fra 1.januar 2014.

NSFs høringssvar om endringene i aml - deltidsansattes rett til høyere stilling etter 12 måneder

Kontroll av helsepersonells autorisasjon/lisens før ansettelse

Arbeidsgiver har et ansvar for å sjekke om helsepersonell har autorisasjon/lisens eller ikke før ansettelse.

Saksrutinene til Statens autorisasjonskontor (SAK) er i dag at hvis en autorisasjon/lisens inndras, sendes dette pr. brev til vedkommende. Autorisasjonen/lisensen som er gitt på et tidligere tidspunkt innkreves  ikke fysisk av SAK.

 

Pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen har som mål å forbedre pasientsikkerheten i Norge.

Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten. Sidene er beregnet på helsepersonell samt ledere og kvalitetsrådgivere i helsetjenesten.

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender

http://www.pasientsikkerhet.no/

Hvorfor betaler noen kommuner mye mer enn andre for samhandlingsreformen?

Når vi nå vet hvorfor noen kommuner betaler mye mer enn andre for samhandlingsreformen, må vi kunne forvente at dette rettes opp, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU har på oppdrag fra KS undersøkt årsakene til at kommuner kommer ulikt ut i samhandlingsreformen.

Kreftkoordinator i kommunene - nye midler

Kreftforeningen har utlyst nye midler til kreftkoordinatorer i kommunene. Søknadssfristen er 15.juni 2013.

4 kommuner i Telemark fikk i fjor midler til prosjektstillinger for kreftkoordinatorer.

Vedlagt link finner dere all viktig informasjon: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-hjelp/kreftkoordinator-i-kommunen/

 

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren

Vedlagt finner dere link til KS sitt B-rundskriv om årets lønnsoppgjør. et informastivt, nyttig og viktig skriv.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Tariff/Tariff-2013-Om-resultatet-av-mellomoppgjoret/

Årets lederpris 2013

Lederprisen gikk til Kristin Berre, enhetsleder intensivenheten STHF. Prisen ble utdelt på fagkonferansen 13.mai i Ibsenhuset. Vi gratulerer.

Det var i år to kandidater, begge to fra STHF.

http://www.sthf.no/aktuelt/nyheter/Sider/kristin-berre-tildet-nsf-telemarks-lederpris.aspx

Tenker nytt om morgendagens omsorg

Mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter og innføre nye metoder og arbeidsformer.

Dette er en mulighetenes melding sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

 

Ledere i Telemark

Nå har vi opprettet en egen side til og for ledere. Her vil vi legge ut relevant og nyttig informasjon, linker, rapporter m.m.

God kvalitet- trygge tjenester

Meld. St. 10- God kvalitet - gode tjenester er en tilrådning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-10-20122013.html?id=709025

Lenker til andre ressurser

Her finner du oversikt over endel internettsider som inneholder nyttig informasjon og mange ressurser i forhold til flerkulturell sykepleie/- samfunn.

 

Psykisk helse på 17 språk

Helsedirektoratet har oversatt 13 ulike brosjyrer om psykisk helse og hjelpetilbudet i Norge til 17 språk.

link til Helsedirektoratet

Kontakt med Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Opplever du problemer i forhold til arbeidsplassen på grunn av språk, kultur eller andre barrierer? Har du spørsmål, ideer eller tanker du vil dele med oss, ta kontakt med en av oss.
Leder Anne K. Malme
E-post: anne.k.n.malme@hit.no
Sekretær Sigrid Skarholt
E-post: sigrid.skarholt@sykepleierforbundet.no
E-post: telemark@sykepleierforbundet.no merk Flerkulturelt Forum

Du kan også ringe fylkeskontoret tlf 35 53 27 70

Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Flerkulturelt Forum for sykepleie i Telemark ble opprettet av NSF Telemark Fylkesstyre i desember 2007. Bakgrunnen for opprettelsen er at vi som sykepleiere lever og yter vår yrkespraksis i et stadig mer flerkulturelt samfunn. Intensjonen med Flerkulturelt Forum for sykepleie i Telemark er å skape en arena der tema rundt et flerkulturelt helsevesen (kommune- og spesialisthelsetjenesten) diskuteres. Forumet skal være åpent for alle som interesserer seg for temaet, både sykepleiere med norsk og utenlandsk bakgrunn.

Presentasjon av sekretariatet Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Sekretariatet Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark presenteres på denne siden. Det er ønskelig å utvide sekretariatet med enda noen medlemmer. Er du interessert, ta kontakt med leder Anne K. Malme.