Avgangsstudentene på Haugalandet vil jobbe i sykehus

NSF Rogalands studentundersøkelse viser at kun to av ti studenter har kommunen som sitt førstevalg når de i disse dager søker sin første sykepleierjobb. At åtte av ti har allerede søkt – eller kommer til å søke – jobb som sykepleier i spesialisthelsetjenesten – er dårlig nytt for kommunene på Haugalandet. NSF Rogalands hovedtillitsvalgte i haugalandskommunene rapporterer om at de allerede i dag har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse. De har flere ledige stillinger og få søkere – og at de som søker på utlyste stillinger som oftest er ansatt i kommunen fra før.

Samtidig sier over halvparten av studentene at lønn er den viktigste faktoren  når de søker jobb  - lønn får dobbelt så høy score som de andre alternativene til sammen (stillingsstørrelse, arbeidstid og turnus, arbeidsstedets beliggenhet, nåværende sykepleierdekning og trivsel og arbeidsmiljø.)

Alvorlig

-Det er svært bekymringsfullt at så få studenter har kommunene som førstevalg. Kommunen kan tilby en arbeidsplass med mange spennende oppgaver, og når vi vet at pasientene blir flere og med mer komplekse lidelser vil studentene få minst like store utfordringer i kommunen som på sykehus, sier fylkesleder Aud H. Riise i NSF Rogaland i en kommentar.

Hun registrerer at andelen som har kommune for førstevalg på Haugalandet har gått nedover år for år de siste tre årene. I 2019 svarte 33% at kommunen var førstevalget – i år er tallet rundt 20%. 

Nedgangen er størst for sykehjem. Mens over 20% av avgangsstudentene hadde sykehjem som førstevalg i 2019 er andelen i år 8%.


Tilbyr kun minstelønn

Fylkeslederen i NSF Rogaland har tidligere ment at kommunene svikter sitt samfunnsoppdrag når de ikke er villig til å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde kompetanse.

-Når over halvparten av studentene sier at lønn er den viktigste enkeltfaktoren når de vurderer hvor de skal søke jobb er det oppsiktsvekkende at kommunene på Haugalandet kun tilbyr minstelønn – altså den laveste lønnen det er mulig å tilby en sykepleier. Når kommunene selv sier at sykepleiere er den kompetansen de har størst vansker med å rekruttere hadde NSF forventet en langt mer offensiv tilnærming til utfordringene. I dag tilbyr sykehusene høyere lønn enn kommunene både for de uten opparbeidet ansiennitet og for sykepleiere med ti års ansiennitet, fastslår Riise.

Fylkeslederen oppfordrer partene i kommunesektoren om å bruke det forhandlingsrommet tariffavtalen gir mulighet for når det gjelder å rekruttere og beholde kompetanse.

-NSF er kjent med at kommunen ikke ønsker å bruke lønn som virkemiddel, noe de begrunner med en respekt og lojalitet overfor nabokommunene og deres sykepleiere. Det er en tap-tap-tilnærming for alle kommuner. Ikke bare bidrar det til at sykepleiere søker seg til sykehus, det er også en viktig årsak til at en av fem sykepleiere forlater yrket før det er gått ti år, avslutter fylkeslederen i NSF Rogaland.

Det var 73 av 100 avgangsstudenter ved HVL campus Haugesund som deltok i undersøkelsen.