Smitteutbrudd på sykehjem - betydning av god ledelse, kompetanse og samhold

Christina Masternes Korslund, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Porsanger kommune.

Første smittetilfelle i avdelingen

En fredag midt i oktober ble en pasient overført fra Hammerfest sykehus til sykeavdelingen ved Porsanger Helsetun. Hammerfest sykehus var da i startfasen av det som skulle vise seg å bli et omfattende smitteutbrudd med Covid-19.

Pasienten hadde testet negativt for koronavirus før utskrivelse fra sykehuset. En uke etter overflyttingen fra sykehuset, påviste derimot en ny test at pasienten likevel var smittet av Covid-19.

Umiddelbart etter at smitten var påvist, ble det startet smittesporing for å kartlegge nærkontakter og mulige smittede. Ettersom det ikke var benyttet smittevernutstyr de fire første dagene etter ankomst, måtte en stor del av de ansatte ut i karantene.

Lang inkubasjonstid

Omtrent en og en halv uke etter første påviste smittetilfelle, var det påvist smitte hos ytterligere to pasienter, samt hos fire ansatte.

Endeløse køer for testing. Alle testes hver tredje dag.

Smitteteamet var overrasket over hvor lang tid det gikk fra antatt smittetidspunkt til smitten ble påvist. Noen fikk påvist smitte først etter fjerde testing. Dette medførte at karantenetiden ble forlenget til 14 dager.

Bemanningskrise

I kombinasjon med utvidet karantenetid, førte økningen i antall smittetilfeller til at bemanningen ble drastisk redusert. Det ble dermed innført total isolasjon av sykeavdelingen.

På dag 1 med total isolasjon var 24 ansatte ute i isolasjon eller karantene. I tillegg ble ytterligere 16 ansatte tatt ut av jobb av andre årsaker, som for eksempel at de hadde flere arbeidsforhold.

På dagvakt denne dagen var det kun tre ansatte i avdelingen. De skulle vært seks eller sju. Disse tre hadde da ansvar for to pasienter med strenge smitterutiner, i tillegg til 17 øvrige pasienter.

Organisering av arbeidet

Leder og nestleder i avdelingen fikk nå bruk for rutiner og planer som var laget tidligere på året, med tanke på et eventuelt smitteutbrudd. Den største fellesstua ble tatt i bruk som vaktrom, og informasjonstavla ble oppdatert daglig.

Med kun tre ansatte på jobb, må det prioriteres hvilke oppgaver som skal utføres.

Det ble satt nye mål underveis i isolasjons-perioden, som opplæring av nytt personale, drilling i smittevernsutstyr og opprette kontakt mellom pasient og familien på telefon.

Alle rom utstyres med knagger, traller, bord og bøtter for håndtering av smittevernsutstyr i ren og uren sone utenfor og innenfor dør.
Korridoren ser helt annerledes ut enn den vanligvis gjør. Ingen pasienter og masse nytt utstyr. De store plastboksene benyttes for slusing av utstyr og visir til desinfisering mellom bruk.

Lederne fikk hentet inn personell fra andre tjenester, og de første fra andre tjenester kom på jobb allerede kl. 10 denne dagen. Sykepleiere som stiller opp kommer fra hjemmetjenesten, NAV, skole, tjenesten for utviklingshemmede, helsesykepleiertjenesten, og arbeidsutprøvingsbedriften AKSIS.

I alt ble det satt inn ti sykepleiere og fagutdannede i fulle stillinger.

To sykepleiere som var ute i svangerskapspermisjon, bidro med å fordele medisiner og klargjøre for utlevering. De ble tildelt et eget rom på sykehjemmet for å redusere smittefare. Andre ansatte avbrøt ferie eller sykemeldinger for å stille opp.

Humor er en viktig faktor for å holde motet oppe. Finn feilen på bildet!
Energi og optimisme likeså!

Sykeavdelingen fikk også hjelp fra andre avdelinger med administrativt arbeid, og praktiske oppgaver som å skaffe varer og utstyr, slik at de selv kunne konsentrere seg om det pasientrettede arbeidet.

Pizza, kake, godterier og is leveres på døra fra både kollegaer og pårørende. Kjøkkenet sender også ut ekstra drikke til de som er på jobb for å hindre dehydrering.
Visir må gjenbrukes, og det lages vaske- og tørkesystem for disse.
På et tidspunkt blir det fritt for hetter. Både GP (Garnisonen i Porsanger) og nabokommunen kommer med nye forsyninger. I mellomtiden finner de ansatte løsninger.

Jobb fra karantene

Samtidig som ekstra personell ble hentet inn til avdelingen, bidro flere av de som satt i karantene med oppgaver for å avlaste de som var igjen i klinisk arbeid.

En av sykepleierne i karantene hadde ansvar for å holde pårørende orientert under hele perioden. Hun fikk levert hjem utstyr som ga henne tilgang til både pasientjournaler og kontaktinformasjon til pårørende. Hun holdt pårørende oppdatert om besøksstans på sykehjemmet, status for testing, og ga informasjon om prøvesvar.

Hun kunne også oppdatere pårørende om pasientens tilstand, samt dokumentere i journal at hun hadde vært i kontakt med pårørende.

Andre sykepleiere utførte smittesporing hjemmefra, og fulgte opp karantenetider og symptomutvikling. Arbeidet ble lagret i delte dokumenter, slik at oppdatering hele tiden var tilgjengelig for alle ansatte.

Informasjon til ansatte

Hovedtillitsvalgt Christina forteller om ledere med stort arbeidspress, men som klarte å motivere og informere ansatte og pårørende om utviklingen fra dag til dag, og hele tiden var tilgjengelige.

De opprettet en informasjonstavle i avdelingen, med daglig oppdatering av smittestatus og gjeldende regler. Heia-meldinger og informasjon om hjelp utenfra ble også ført opp på tavla.

Informasjonstavlen på dag 8 med total isolering av sykeavdelingen.

Samme informasjon ble i tillegg delt på avdelingens facebookgruppe. Slik kunne de ansatte som var isolert og i karantene også holde seg oppdatert.

Leder Silje Nicolaisen informerer og oppmuntrer de ansatte via facebook.

De ansatte var svært fornøyd med at lederne sørget for god informasjon gjennom hele perioden. Dette bidro til å forsterke samholdet og viljen til å yte ekstra.

Dagen for frislipp fra isolasjon. Langtidspasienter ble nå holdt adskilt fra nye pasienter, og sykestue/KAD, korttid og avlastning åpner igjen.

I hele kommunen var det gjennomgående hjelp å få. Sektorleder og kommuneoverlege var tett koblet opp til avdelingssykepleier for å gi trygghet og støtte.

Sykdomsforløp hos ansatte og pasienter

Av de tre smittede pasientene ved sykeavdelingen, var det én som ble alvorlig syk og døde.

Totalt ble åtte av de ansatte smittet. Halvparten av disse hadde knapt merkbare symptomer, som litt tett nese eller muskelverk. Den andre halvparten utviklet feber, hoste og smerter i kroppen. Én av de ansatte opplevde oppkast og diaré, mens flere hadde symptomer som kvalme og hodepine. Én ansatt ble så syk at det var nødvendig med sykehusinnleggelse.

De ansatte som ble smittet, samtykket alle til åpenhet rundt sin status.  Umiddelbart etter at noen testet positivt, ble resten av personalet informert. Dette lettet smittesporingen betraktelig.

De som ble smittet, ble koblet sammen i en «Covid-19»-klubb. De syke ansatte fulgte da opp hverandre, og tok kontakt med de nye som ble smittet etter hvert.

Pårørende

Så lenge sykeavdelingen var isolert, kunne ikke pasientene få besøk av sine pårørende. Da tre av pasientene etter hvert ble syke og døende (to døde av andre årsaker enn covid-19), ble det derimot gjort unntak fra denne regelen. Disse pasientene fikk alle tre ha sine nærmeste hos seg på dødsleiet.

Sykeavdelingen opplevde tre dødsfall blant pasientene under isolasjons-perioden.

Imponerende innsats!

NSF Troms og Finnmark berømmer den innsatsen som har blitt lagt ned, både av sykepleieledere, sykepleiere og annet helsepersonell. Vi håper dere også får noe mer enn applaus for den innsatsen dere har gjort. I en slik situasjon blir det tydelig at kommunen har behov for dyktige sykepleieledere som kan faget sitt.

Det kreves også kunnskap om godt smittevern for å unngå og smitte seg selv eller andre. Smittevernrutiner må overholdes også når man møtes på vaktrommet og i pausene. Vaktrom-smitte har oppstått ved flere tilfeller enn her i Porsanger.

Vi takker for at dere ville dele deres historie med oss, og for at vi får lov til å videreformidle det omfattende arbeidet det er å komme gjennom et slikt smitteutbrudd.