Still til valg i nominasjonskomite for valg 2020

Viktig info til alle medlemmer i Norsk sykepleierforbund Finnmark.

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité, jfr § 4 B Nominasjonskomité

Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av leder, 2 nestledere og medlemmer til fylkesstyret

Landsmøtet har 6. november 2019 bestemt NSFs fremtidige struktur. Troms og Finnmark ble bestemt å følge fylkesgrensene og skal da slås sammen.

På bakgrunn i OU prosessen som har vært i organisasjonen har forbundsstyret besluttet at det skal velges 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv (det betyr at man velger leder av og blant medlemmene). NSF Finnmark skal derfor velge tre av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen som skal innstille til nytt styre i Troms og Finnmark. I tillegg kommer tre av seks varamedlemmer. De resterende medlemmene vil komme fra Troms.

Nye fylkesstyrer/leder/nestledere skal velges innen 1. april på fylkesmøtet 30. og 31. mars 2020. Valgperioden vil være 3 år for forbundsstyret har i sak 35/2017 vedtatt å dispensere fra vedtektene slik at valgperioden for nåværende fylkesstyrer ble prolongert med ett år – til 1.4.2020.

Det skal velges i en overgangsordning følgene fram til landsmøtet 2023 som nominasjonskomiteen skal innstille til:

1 leder

2 nestleder, hvor en skal velges Finnmark

8 styremedlemmer, hvor 4 skal velges fra Finnmark

8 varamedlemmer

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer – og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut.

Valget av nominasjonskomite gjennomføres av hovedtillitsvalgte 21. november 2019.

Varigheten av vervet er fra 21.november 2019 til fylkesmøtets valg er avsluttet 30. eller 31.03.2020.

Kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt fylkeskontoret senest 19. november 2019 klokka 12.00. Merk kort frist!

Forslaget og villighetserklæring sendes skriftlig til: finnmark@nsf.no  Villighetserklæring finner du ved å klikke på linken her: Villighetserklæring

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt.

Å være medlem i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.

Velkommen som kandidat til nominasjonskomiteen!