Hva med sykepleierstudentene i Koronatider?

Bilde av Fylkesleder Randi Askjer

Alle smittevernhensynene har gått hardt ut over studentene. De har ikke fått den undervisningen de ellers ville ha fått på studiestedet.  For flere har det vært vanskelig å få den praksisplassen de trenger. På praksisstedet er også arbeidssituasjonen arbeidskrevende, og vi vet at veilederrollen kan være krevende å ivareta for sykepleiere i en hektisk hverdag.  Vi er glade for det både i sykehus og kommuner skal gjøres en nærmere kartlegging av praksisveiledningen sykepleiere gjør. I kommunene skal det innen 1. november 2021 forhandles frem godtgjøring for praksisveiledere med veilederkompetanse, noe tillitsvalgte blir involvert i, og får nærmere opplæring om i løpet av februar/ mars. I påvente av dette arbeidet anmoder jeg alle dere sykepleiere om å ta best mulig vare på studentene, og gi de best mulig veiledning innenfor de rammene som er. Vi trenger hver eneste sykepleierstudent, og håper de kjenner støtte gjennom utdanningsløpet ute i praksis, da det er en så viktig arena for å bli trygge på å ta fatt på det viktige yrket de har valgt.

Flere sykepleierstudenter har fått beskjed fra praksisstedet om at de ikke får lov å jobbe på annen arbeidsplass parallelt med praksisperioden. Dette fordi praksisstedet er redd for smitte. Mange studenter er helt avhengig av deltidsstilling eller vikarvakter som inntektskilde. Smittevernlovgivningen gir arbeidsstedet rett til å ta slike beslutninger når det vurderes som nødvendig. NSF har meldt bekymringen for studentene til helseministeren, og på pressekonferansen 29. januar kom det i alle fall en viss håndsutstrekning til studentene fra Utdanningsminister Guri Melby.  Det innvilges 26.000 kr ekstra i studielån hvorav 10.000 er stipend til de som har inntektstap i perioden fra august 2020. Det viser at ved å synliggjøre problemstillinger som oppstår, kan vi i vert fall oppnå noe.

Igjen, ta vare på studentene, de er fremtidens helsetjeneste!