Lønn alene er ikke løsningen på rekrutteringsproblemet i kommunal sektor

Fylkesleder Reidun Stavland og nestleder Karin Bell Trældal

Reidun Stavland og Karin Bell Trældal

Mange medlemmer hadde forventninger til høyere lønn i lønnsoppgjøret som ble ferdigforhandlet i kommunal sektor (KS) 7. januar 2021. Skuffelsen etter lønnsoppgjøret har blitt formidlet til Norsk Sykepleierforbund (NSF) både muntlig, skriftlig og i sosiale medier. NSF har stor forståelse for medlemmenes skuffelse.

NSF har i flere år påpekt den prekære sykepleiermangelen som stadig er økende.

Derfor mener NSF at kommunene må være sitt ansvar bevisst i forhold til utfordringene med å rekruttere, beholde og mobilisere sykepleiere. Å sikre sykepleierkompetanse i kommunale sykehjem og hjemmetjenester haster.

Slik NSF Vestland ser det, har Vestland fylke store utfordringer i de fleste kommuner. Enkelte kommuner har så store utfordringer at helsetjenestene i stor grad blir ivaretatt av vikarbyråer. Dette er ikke bærekraftig og kan på ingen måte defineres som helsetjenester med god kvalitet for innbyggerne.
Kommunene må vise at de har vilje og gjennomføringsevne, ved å synliggjøre i budsjettene at sykepleiermangelen prioriteres.

Lønn er et viktig tiltak med tanke på å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere. NSF mener lønn bare er en del av en total pakke, som blant annet må inneholde faste heltidsstillinger, gode arbeidsforhold og en helsefremmende turnus!

Velferdsforskningsinstiuttet NOVA viser i rapporten «En utvikling som må snus», en rapport om bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleie (Gautun, 2020), at sykepleiere i kommunene slutter i yrket på bakgrunn av følgende:

arbeidsbelastning er for stor
tidspresset er for stort
sykepleiergrunnbemanningen er for lav
ufrivillig deltid
manglende fagutvikling
høyt sykefravær
dårlig ledelse

Dette i tillegg til lønn må være på plass for at kommunene skal klarer å løse utfordringene med å rekruttere og beholde sykepleiere. NSF mener at kommunene må vise dette i sine budsjetter og planer for fremtiden. Gjennom å innfri de overnevnte punkter vil også studenter i praksis erfare at kommunene kan være en arbeidsplass de vil ønsker å søke seg til. NOVA rapporten (Gautun, 2020) påpeker at de nyutdannede ikke søker seg til kommunene, på bakgrunn av overnevnte punkter.

Dette er en utvikling som må snus!