Bekymret for sykehjemmene

Bilde av fylkesstyret på Teams møte i NSF Viken

Fylkesstyremøte

Mange pasienter

Sykepleierne får ansvar for flere pasienter enn vanlig. Det er stor risiko for samtidighetskonflikter der det er behov for deres kompetanse flere steder samtidig. Det individuelle ansvaret etter helsepersonellovens § 4 blir vanskelig å oppfylle, fordi de de ikke har de ressursmessige forutsetningene som trengs.

Det er stor bekymring for at sykepleierne ikke har nødvendig tid til å observere den enkelte pasient. Dette for at symptom på smitte kan oppdages tidlig, og nødvendige tiltak iverksettes.

Smittesituasjonen

Det er smitte på mange av sykehjemmene i Viken, og mange av sykepleierne og helsefagarbeiderne er i karantene. Tillitsvalgte og ledere melder om at en sykepleier kan ha ansvar for over 50 pasienter samtidig. Noen pasienter er smittet av Covid-19 og kan være svært kritisk syke. Det er behov for å dele opp i lag for å hindre smitte, men dette er ikke mulig.

Det er lav sykepleierdekning i mange av sykehjemmene fra før. Dette har blitt drastisk forverret på grunn av smitte både av pasienter og ansatte. Det meldes om at sykepleierne har ansvar for flere pasienter enn vanlig og mange jobber doble vakter. Lederne går inn og jobber 15-16 timer i døgnet mange steder. Ufaglærte erstatter sykepleiere og helsefagarbeidere i langt større grad enn det som de gjør til vanlig. Bekymringen er om driften er i tråd med kravene til forsvarlig og omsorgsfull hjelp når det gjelder pasientene. Det er også en bekymring rundt ansattes arbeidsmiljø. Er de sikret en arbeidssituasjon som gir grunnlag for trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger?

Svar fra fylkesmannen

Fylkesmannen svarte på bekymringsmeldingen 9. desember. De takker for brevet og de beskriver embetets oppgaver og arbeid knyttet til utfordringene NSF beskriver. Du kan lese hele brevet i denne artikkelen. Fylkesmannen forsikrer om at de skal ta med seg bekymringene fra NSF inn i sitt videre arbeid.

Fylkesleder i NSF Viken Linda Lavik, mener det er viktig at fylkesmannen har mer fokus på at kommunene faktisk gir et verdig tilbud til sykehjemsbeboerne. Det er bekymringsfylt at kommunene ikke har en bedre sykepleierdekning til vanlig. Dersom kommunene skal fortsette å ha ansvaret for sykehjem, må bemanningen av sykepleier og helsefagarbeidere bedres.

Pandemien har vist oss hvor sårbare samfunnet vårt er, når bemanningen er så dårlig. På tross av dette har sykepleiere og ledere gjort og gjøre en innsats langt ut over det noen kunne forvente. Mange har jobbet veldig lange dager og netter. Det meldes om et samhold som har betydd mye for å klare utfordringene. Det meldes også om sykmeldinger og belastninger langt ut over det vanlige, hos mange.

Fylkesleder sendte bekymringsmelding for Stabekk sykehjem i Bærum 11. desember. Det kan du også lese om på nettsiden til NSF Viken.

En ting er helt sikkert; NSF Viken skal ha mye fokus på bemanning i sykehjem framover. Dette er ikke godt nok! Svar fra fylkesmannen i Oslo og Viken på bekymringsmelding om sykehjem i Viken