Koronavaksinering

Sykepleier og HTV Heidi Smestad Hvaal setter første koronavaksine i Kongsberg kommune

Vi har ventet lenge, men nå er alle kommunene i gang. Vaksinering av både helsepersonell og pasienter er startet. Dette gir håp for en mer normal hverdag etter hvert.

I forbindelse med vaksinasjon er vi opptatt av to forhold:

1. Kommunen må ha gode og realistiske planer for vaksineringen.
Det gjelder riktig kompetanse, kapasitet, og sikring av at ordinære oppgaver ivaretas forsvarlig i helse- og omsorgstjenesten parallelt med vaksinering. Siden dette arbeidet er et vesentlig ekstraarbeid ut over det ansatte vanligvis gjør, bør det drøftes både med tanke på kompetanse, organisering, arbeidstid og kompensasjon for merarbeid der det blir aktuelt. De fleste kommunene tilsetter nytt personell, for å løse oppgavene. Mange pensjonerte sykepleiere har meldt seg. Det er uansett viktig at NSF involveres i arbeidet lokalt, for å finne gode løsninger.

2. Vaksinasjon av helsepersonell
For de fleste sykepleiere og jordmødre er det en selvfølge å ta koronavaksinen. I januar viste en undersøkelse at 8 av 10 sykepleiere vil ta vaksinen. Fylkesleder i NSF Viken har vært ute i media og oppfordret til å ta vaksinen, og sier hun har tillit til det arbeidet som er gjort med utprøving, testing og godkjenning. Vi vet at vi ikke har andre alternativer til å bekjempe denne pandemien, og at det vil gi beskyttelse både for oss som helsepersonell og for befolkningen.

Det er likevel frivillig å ta vaksine, og vi har fått forespørsel om en eventuell vaksineskade vil kunne godkjennes som yrkesskade. En eventuell vaksineskade etter covid-vaksine vil både være en yrkesskade og en pasientskade. Erstatningskrav vil kunne fremmes både under yrkesskadeforsikringsloven og etter pasientskadeloven.

Det kan være greit å vite, men håpet, og erfaringene så langt er at vaksinen beskytter oss, og i svært liten grad gir bivirkninger. Håpet er derfor at vaksinering lar seg gjennomføre på en god måte både av hensyn til pasienter og helsepersonell.